Pyłosz­czelne szafy tele­in­for­ma­tyczne sto­jące WR oraz wiszące SWK o podwyż­szo­nej szczel­no­ści 0
Pyłosz­czelne szafy tele­in­for­ma­tyczne sto­jące WR oraz wiszące SWK o podwyż­szo­nej szczel­no­ści

Szafy tele­in­for­ma­tyczne 19” służą tech­no­lo­gii już od bli­sko 100 lat, porząd­ku­jąc urzą­dze­nia wyko­rzy­sty­wane nie­gdyś w kolej­nic­twie oraz tele­ko­mu­ni­ka­cji, a obec­nie głów­nie w tele­ko­mu­ni­ka­cji i infor­ma­tyce. Stan­dar­dowa szafa Rack 19” wystę­puje w wielu odmia­nach, zależ­nych od potrzeb Klienta i użyt­kow­nika. Firma Sabaj System pre­zen­tuje dziś roz­wią­za­nia przy­datne w trud­nych warun­kach pracy urzą­dzeń.

Sto­jące szafy tele­in­for­ma­tyczne WR 19”

Szafy WR wyko­nane z bla­chy sta­lo­wej prze­zna­czone są do zasto­so­wa­nia wewnątrz pomiesz­czeń, w któ­rych urzą­dze­nia tele­in­for­ma­tyczne nara­żone są na pracę w nie­ko­rzyst­nych warun­kach, szcze­gól­nie w miej­scach o dużej wil­got­no­ści. Dosko­nale nadają się więc do róż­nego rodzaju warsz­ta­tów, hal pro­duk­cyj­nych czy labo­ra­to­riów. Cha­rak­te­ry­styczną cechą szaf WR jest ela­stycz­ność w wybo­rze miej­sca mon­tażu wen­ty­la­tora – może być zain­sta­lo­wany na ścia­nie bocz­nej, tyl­nej oraz na dachu. Podob­nie prze­pu­sty kablowe mogą być prze­pro­wa­dzone w tyl­nej ścia­nie obu­dowy lub w podło­dze, co zwięk­sza moż­li­wo­ści loka­li­za­cyjne obu­dowy i umoż­li­wia skon­fi­gu­ro­wa­nie opty­mal­nej archi­tek­tury szafy.

Sto­pień ochrony IP.  WR 19” pro­du­ko­wane w stan­dar­dzie odz­na­czają się stop­niem ochrony IP 54, który gwa­ran­tuje nie tylko brak moż­li­wo­ści mani­pu­lo­wa­nia w jej wnę­trzu przez osoby nie­upraw­nione cien­kimi przedmio­tami (np. dru­tem), ale rów­nież zapew­nia ochronę przed pyłem oraz bry­zgami wody z dowol­nego kie­runku. Na zamó­wie­nie WR wyko­ny­wane są jako pyłosz­czelne o IP 65 – szafa WR nie jest wtedy wypo­sa­żana w kratki wen­ty­la­cyjne. Nie­za­leż­nie od stop­nia ochrony, Klient ma moż­li­wość wyboru pomię­dzy drzwiami peł­nymi oraz szkla­nymi (ze szkła har­to­wa­nego), w zależ­no­ści od indy­wi­du­al­nych potrzeb. W stan­dar­dzie szafy wypo­sa­żone są w 4-punk­towy zamek baskwi­lowy, jed­nak można na zamó­wie­nie wypo­sa­żyć WR w inny rodzaj zamka.

Wymiary, nośność i dostawa. WR 19” wystę­puje w 3 wyso­ko­ściach użyt­ko­wych: 24, 32 i 42 U, dwóch sze­ro­ko­ściach: 600 i 800 mm i kilku głę­bo­ko­ściach użyt­ko­wych (od 480 do 920 mm). Nośność każ­dej szafy, nie­za­leż­nie od wymia­rów wynosi 1500 kg a jej mak­sy­malna waga – 112 kg. Klient ma moż­li­wość wyboru pomię­dzy drzwiami peł­nymi oraz szkla­nymi (ze szkła har­to­wa­nego). Obu­dowy WR dostar­czane są do Klienta zło­żone, gotowe do usy­tu­owa­nia w miej­scu doce­lo­wym i insta­la­cji urzą­dzeń.

Tele­in­for­ma­tyczne szafy wiszące SWK

Szafy wiszące SWK dosko­nale spraw­dzają się we wnę­trzach o wyso­kim zapy­le­niu oraz zawil­go­ce­niu. Pole­cane są do mon­tażu na prze­gro­dach pio­no­wych w halach pro­duk­cyj­nych, rów­nież w pobliżu miejsc półotwar­tych stale lub cza­sowo, nara­żo­nych na cią­gły dopływ powie­rza z zewnątrz. W stan­dar­dzie pro­du­ko­wane są do użytku wewnętrz­nego jako obu­dowy o podwyż­szo­nej szczel­no­ści (IP 54) z uszczelką poli­ure­ta­nową. Wystę­pują rów­nież w wer­sji do mon­tażu na zewnątrz budyn­ków (na zamó­wie­nie). Wypo­saża się je w takim przy­padku w gumową uszczelkę oraz pokrywa spe­cjal­nym pod­kła­dem, który zwięk­sza trwa­łość obu­dowy oraz odpor­ność na dzia­ła­nie warun­ków atmos­fe­rycz­nych. Dodat­kowo w wer­sji zewnętrz­nej szafy zaopa­trzone zostają w uchwyt na kłódkę.

Nie­za­leż­nie od prze­zna­cze­nia, SWK pro­du­ko­wane są z bla­chy sta­lo­wej i wystę­pują w jed­nej sze­ro­ko­ści – 600 mm. Wypo­saża się je we wkładki fil­tra­cyjne w zesta­wie, a Klient może zamó­wić szafy z drzwiami peł­nymi lub ze szkła har­to­wa­nego, zarówno w wer­sji wewnętrz­nej, jak i zewnętrz­nej. SWK dostar­czane są do Klienta zło­żone, gotowe do mon­tażu i insta­la­cji urzą­dzeń. Ich cechą cha­rak­te­ry­styczną jest to, że wystę­pują w dwóch typach – stan­dar­do­wym oraz dwu­dziel­nym, umoż­li­wiającym dostęp do urzą­dzeń z dwóch stron szafy.

Szafy wiszące SWK. Stan­dar­dowe, z drzwicz­kami mon­to­wa­nymi od frontu, wystę­pują w aż 6 wyso­ko­ściach użyt­ko­wych – od nie­wiel­kich 6 U aż po 22 U i dwóch głę­bo­ko­ściach użyt­ko­wych: 340 i 540 mm. W zależ­no­ści od wyso­ko­ści, cha­rak­te­ry­zują się nośno­ścią 60 lub 80 kg. Wypo­sa­żone zostały w dość sporą ilość otwo­rów – w dol­nej i gór­nej obu­do­wie szafy nawier­co­nych jest po 12 otwo­rów o śred­nicy 29 mm. Opcjo­nal­nie szafę zaopa­trzyć można w przy­krę­cany dekiel SWK-Mul­ti­gate z prze­pu­stami kablo­wymi. SWK dostępne są w dwóch kolo­rach – ja­snym, stan­dar­do­wym RAL 7035 i ciem­nym RAL 9005, co umoż­li­wia więk­sze dopa­so­wa­nie aran­ża­cyjne we wnę­trzach, gdzie czyn­nik este­tyczny ma duże zna­cze­nie.

Szafy wiszące SWK-D. Szafy SWK-D to wer­sja SWK z dwu­stron­nym dostę­pem do urzą­dzeń tele­in­for­ma­tycz­nych. Tylny panel, wypo­sa­żony w zawiasy, mocuje się do ściany, a obu­dowę otwo­rzyć można na dwa spo­soby – tra­dy­cyj­nie, za pomocą drzwi­czek mon­to­wa­nych na fron­cie, albo na zawia­sach pomię­dzy szafą a tyl­nym pane­lem. W ten spo­sób zyskuje się dostęp do szafy wiszą­cej z dwóch stron. SWK-D wystę­pują w 5 wyso­ko­ściach użyt­ko­wych – od 6 U do 18 U i dwóch głę­bo­ko­ściach 400 i 600 mm, zwięk­szo­nych w oby­dwu przy­pad­kach o 150 mm tyl­nego panelu mon­ta­żo­wego. Nośność szaf, nie­za­leż­nie od wiel­ko­ści wynosi 60 kg. Podob­nie jak w przy­padku SWK, rów­nież SWK-D wypo­sa­żono w sporą ilość otwo­rów o śred­nicy 29 mm. Zostały one nawier­cone zarówno w gór­nej, jak i dol­nej obu­do­wie szafy – po 12 w czę­ści otwie­ra­nej u góry i u dołu, ana­lo­gicz­nie po 12 w tyl­nym panelu mon­ta­żo­wym (razem 48 otwo­rów). Opcjo­nal­nie szafę zaopa­trzyć można w przy­krę­cany dekiel SWKD-Mul­ti­gate z prze­pu­stem kablo­wym prze­zna­czony do tyl­nej czę­ści obu­dowy.

Zarówno obu­dowy wiszące SWK, jak i sto­jące WR, wypo­saża się w akce­so­ria prze­zna­czone do szaf 19” takie jak moduły Key­stone, patch­pa­nele, orga­ni­za­tory i haczyki kablowe, dodat­kowe pro­file mon­ta­żowe, listwy zasi­la­jące, półki mon­to­wane na stałe i wysu­wane oraz szu­flady, wen­ty­la­tory i inne ele­menty w zależ­no­ści od potrzeb.

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl