Produkty Polecane

Promocje
Czołówka światłowodowa do szaf rack 10" 1U 24xST Bez wyposażenia Szara 10-0015S
Czołówka światłowodowa do szaf rack 10" 1U 24xST Bez wyposażenia Szara 10-0015S
15,00 zł 9,99 zł 12,20 zł 8,12 zł
szt.
Organizator Kabla do szaf rack 10" Plastikowe haczyki SZARY RAL 7035 10-0010S
Organizator Kabla do szaf rack 10" Plastikowe haczyki SZARY RAL 7035 10-0010S
24,00 zł 17,99 zł 19,51 zł 14,63 zł
szt.
Obudowa zapasu kabla do szaf rack 19" stelaża 600 x 600 Czarny 19-0147C
Obudowa zapasu kabla do szaf rack 19" stelaża 600 x 600 Czarny 19-0147C
213,00 zł 189,00 zł 173,17 zł 153,66 zł
szt.
Obudowa zapasu kabla do szaf rack 19" stelaża 600 x 600 Szary 19-0147S
Obudowa zapasu kabla do szaf rack 19" stelaża 600 x 600 Szary 19-0147S
201,00 zł 170,00 zł 163,41 zł 138,21 zł
szt.
Półka do szaf rack 19" 1U Głębokość 150mm Czarna 19-0158C
Półka do szaf rack 19" 1U Głębokość 150mm Czarna 19-0158C
58,00 zł 45,00 zł 47,15 zł 36,59 zł
szt.
Osłona wtyczki RJ45 50 sztuk ŻÓŁTA 19-0022Ż
Osłona wtyczki RJ45 50 sztuk ŻÓŁTA 19-0022Ż
13,00 zł 7,99 zł 10,57 zł 6,50 zł
szt.
Wciskacz LSA IDC nóż narzędzie do wciskania
Wciskacz LSA IDC nóż narzędzie do wciskania
16,00 zł 9,99 zł 13,01 zł 8,12 zł
szt.
Panel maskujący do szaf rack 10" 2U czarny 10-2802 C Maskownica
Panel maskujący do szaf rack 10" 2U czarny 10-2802 C Maskownica
46,00 zł 8,50 zł 37,40 zł 6,91 zł
szt.
WYPRZEDAŻ Szafka podtynkowa do rozdzielacza ogrzewania 2-4 obwody IP21 Biała SPR-0
WYPRZEDAŻ Szafka podtynkowa do rozdzielacza ogrzewania 2-4 obwody IP21 Biała SPR-0
170,00 zł 82,00 zł 138,21 zł 66,67 zł
szt.
Nowości

Sabaj - Polski producent szaf rack i rozdzielnic elektrycznych

Artykuły
Zalety dwu­sek­cyj­nych szaf Rack

Mimo stan­da­ry­za­cji, wie­lość i róż­no­rod­ność urzą­dzeń tele­in­for­ma­tycz­nych jest tak duża, że wymu­sza na pro­du­cen­tach obu­dów szaf Rack ela­stycz­ność nie­spo­ty­kaną w branży „sil­no­prą­do­wej”, czyli wśród obu­dów wyko­rzy­sty­wa­nych do zasto­so­wań elek­tro­ener­ge­tycz­nych. To dla­tego szafy Rack są tak bar­dzo odmienne od sie­bie, a ich wytwórcy sta­rają się dosto­so­wać je do zmie­nia­ją­cych się warun­ków pracy. W ten spo­sób powstały m. in. dwu­sek­cyjne (dwu­dzielne) obu­dowy wiszące.

Rozdzielnice plastikowe vs rozdzielnice metalowe

W labo­ra­to­riach badaw­czych na całym świe­cie stale trwają testy nad róż­nymi mate­ria­łami, które można wyko­rzy­stać w sze­roko poję­tej elek­tro­tech­nice i tele­in­for­ma­tyce. Ana­li­zuje się je pod kątem ognio­trwa­ło­ści, odpor­no­ści na tem­pe­ra­turę, wraż­li­wo­ści na pro­mie­nio­wa­nie UV i inne szko­dliwe warunki atmos­fe­ryczne. Testuje się trwa­łość surow­ców, ela­stycz­ność oraz wytrzy­ma­łość i inne para­me­try. Mimo to, od wielu lat w dzie­dzi­nie stan­dar­do­wych obu­dów elek­trycz­nych nie­po­dziel­nie panuje metal i two­rzywo. Która tech­no­lo­gia jest lep­sza? Co zapew­niają roz­dziel­nice meta­lowe, a co ich pla­sti­kowe odpo­wied­niki? Czym się kie­ro­wać przy wybo­rze?

Szafy rack wiszące vs stojące - zalety i wady

Zarówno sto­jące, jak i rów­nie popu­larne wiszące szafy Rack 19” wyko­rzy­sty­wane obec­nie sze­roko w sys­te­mach infor­ma­tycz­nych, wywo­dzą się z tele­ko­mu­ni­ka­cji, którą uznać można ponie­kąd za matkę współ­cze­snej infor­ma­tyki. Oka­zuje się, że histo­ria ich pocho­dze­nia ma swoje źró­dło rów­nież w kolej­nic­twie i sięga nawet począt­ków XIX wieku a jed­nostka wyso­ko­ści 1U, tak dobrze nam dziś znana, stała się stan­dar­dem bli­sko 100 lat temu.

Jak przy­łą­czyć dom do sieci elek­tro­ener­ge­tycz­nej?

Wypro­du­ko­wana w elek­trow­niach ener­gia elek­tryczna prze­sy­łana jest sys­te­mem sieci i sta­cji roz­dziel­czych do odbior­ców. Łącze­nie odbior­ców z sie­cią odbywa się za pośred­nic­twem przy­łą­czy, które są ostat­nim punk­tem sieci nale­żą­cym do ope­ra­tora sys­temu dys­try­bu­cyj­nego (OSD) na danym tere­nie. Dal­sza część insta­la­cji elek­trycz­nej to wła­sność odbiorcy (inwe­stora).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl