Pyłosz­czelne szafy tele­in­for­ma­tyczne sto­jące WR oraz wiszące SWK o podwyż­szo­nej szczel­no­ści 0
Pyłosz­czelne szafy tele­in­for­ma­tyczne sto­jące WR oraz wiszące SWK o podwyż­szo­nej szczel­no­ści

Szafy tele­in­for­ma­tyczne 19” służą tech­no­lo­gii już od bli­sko 100 lat, porząd­ku­jąc urzą­dze­nia wyko­rzy­sty­wane nie­gdyś w kolej­nic­twie oraz tele­ko­mu­ni­ka­cji, a obec­nie głów­nie w tele­ko­mu­ni­ka­cji i infor­ma­tyce. Stan­dar­dowa szafa Rack 19” wystę­puje w wielu odmia­nach, zależ­nych od potrzeb Klienta i użyt­kow­nika. Firma Sabaj System, nasz wie­lo­letni part­ner, pre­zen­tuje dziś roz­wią­za­nia przy­datne w trud­nych warun­kach pracy urzą­dzeń.

czytaj całość »
Roz­dziel­nica nn w zakła­dzie prze­my­sło­wym 0
Roz­dziel­nica nn w zakła­dzie prze­my­sło­wym

Roz­dziel­nice prze­my­słowe nn nie­kiedy przy­po­mi­nają z zewnątrz te domowe, zwy­kle jed­nak są zde­cy­do­wa­nie wyż­sze – wol­no­sto­jące, posa­do­wione na cokole, czę­sto dwu­skrzy­dłowe. Usy­tu­owane w spe­cjal­nie dla nich prze­wi­dzia­nych pomiesz­cze­niach, usta­wione w rzę­dach wzdłuż ścian, zaj­mują wiele miej­sca i zasi­lają ogromną ilość urzą­dzeń.

czytaj całość »
Dobór odpowiednich rozdzielnic multimedialnych 0
Dobór odpowiednich rozdzielnic multimedialnych

Roz­dziel­nica mul­ti­me­dialna to obu­dowa, w któ­rej insta­luje się urzą­dze­nia insta­la­cji tele­tech­nicz­nych. W budynku sta­nowi pew­nego rodzaju węzeł obsługi sygna­łów infor­ma­cyj­nych i obo­wiąz­kowy ele­ment insta­la­cji budow­nic­twa wie­lo­ro­dzin­nego i uży­tecz­no­ści publicz­nej. Słu­żąc odpo­wied­niej orga­ni­za­cji łącz­no­ści inter­ne­to­wej i tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nej, urzą­dzeń tele­wi­zji sate­li­tar­nej czy kablo­wej, a także insta­la­cji alar­mo­wej i prze­ciw­po­ża­ro­wej, two­rzy cen­trum mul­ti­me­dialne danego budynku czy lokalu.

czytaj całość »
Zalety rozdzielnic typu szybki montaż 0
Zalety rozdzielnic typu szybki montaż

Roz­dziel­nice elek­tryczne służą do mon­tażu apa­ra­tury oraz roz­działu dostar­cza­nej przez dostawcę ener­gii elek­trycznej, na poszcze­gólne obwody znaj­du­jące się w danym budynku lub lokalu. Każda roz­dziel­nica dopusz­czona do han­dlu musi speł­niać normy bez­pie­czeń­stwa i wyko­nana być zgod­nie ze sztuką inży­nier­ską.

czytaj całość »
Współpraca podnośnika TV z K-SMRT - sterowanie z poziomu Google Home i Amazon Alexa 0
Współpraca podnośnika TV z K-SMRT - sterowanie z poziomu Google Home i Amazon Alexa

Firma Sabaj System, która ofe­ruje swoim klien­tom m. in. uni­kalne, pro­du­ko­wane we wła­snych zakła­dach podno­śniki do tele­wi­zo­rów oraz pro­jek­to­rów, wypu­ściła na rynek adap­ter umoż­li­wia­jący zarzą­dza­nie podno­śni­kami marki z poziomu smart­fona lub za pomocą usługi Google Home, Ama­zon Alexa oraz innych podob­nych instalacji smart-home. 

czytaj całość »
Zastosowanie szyn montażowych w szafach RACK 0
Zastosowanie szyn montażowych w szafach RACK

Szyny mon­ta­żowe to jeden z naj­czę­ściej sto­so­wa­nych ele­men­tów pomoc­ni­czych wypo­sa­że­nia szaf RACK. W zależ­no­ści od modelu oraz pro­du­centa, przyj­mują różne wymiary, jed­nak zawsze przy­sto­so­wane są do łatwej insta­la­cji na pro­fi­lach mon­ta­żo­wych.

czytaj całość »
Czym jest szyna prą­dowa i do czego ją wyko­rzy­stamy? 0
Czym jest szyna prą­dowa i do czego ją wyko­rzy­stamy?

Szyna prą­dowa jest ele­men­tem prze­wo­dzą­cym, który sto­suje się w roz­dziel­ni­cach elek­trycz­nych do połą­czeń apa­ra­tów modu­ło­wych. Uła­twia mon­te­rowi oprze­wo­do­wa­nie roz­dziel­nicy, zastę­pu­jąc most­ko­wa­nie i oszczę­dza­jąc miej­sce, które w skrzynce elek­trycz­nej jest bar­dzo cenne.

czytaj całość »
Cha­rak­te­ry­styka oraz podział insta­la­cji elek­trycz­nych i tele­tech­nicz­nych 0
Cha­rak­te­ry­styka oraz podział insta­la­cji elek­trycz­nych i tele­tech­nicz­nych

Insta­la­cję elek­tryczną defi­niuje się jako zespół połą­czo­nych ze sobą urzą­dzeń elek­trycz­nych o sko­or­dy­no­wa­nych para­me­trach tech­nicz­nych, prze­zna­czo­nych do okre­ślo­nych funk­cji, o napię­ciu zna­mio­no­wym do 1000 V prądu prze­mien­nego i 1500 V prądu sta­łego, prze­zna­czo­nych do dopro­wa­dze­nia ener­gii elek­trycz­nej z sieci roz­dziel­czej do odbior­ni­ków.

czytaj całość »
Zalety dwu­sek­cyj­nych szaf Rack 0
Zalety dwu­sek­cyj­nych szaf Rack

Mimo stan­da­ry­za­cji, wie­lość i róż­no­rod­ność urzą­dzeń tele­in­for­ma­tycz­nych jest tak duża, że wymu­sza na pro­du­cen­tach obu­dów szaf Rack ela­stycz­ność nie­spo­ty­kaną w branży „sil­no­prą­do­wej”, czyli wśród obu­dów wyko­rzy­sty­wa­nych do zasto­so­wań elek­tro­ener­ge­tycz­nych. To dla­tego szafy Rack są tak bar­dzo odmienne od sie­bie, a ich wytwórcy sta­rają się dosto­so­wać je do zmie­nia­ją­cych się warun­ków pracy. W ten spo­sób powstały m. in. dwu­sek­cyjne (dwu­dzielne) obu­dowy wiszące.

czytaj całość »
Rozdzielnice plastikowe vs rozdzielnice metalowe 0
Rozdzielnice plastikowe vs rozdzielnice metalowe

W labo­ra­to­riach badaw­czych na całym świe­cie stale trwają testy nad róż­nymi mate­ria­łami, które można wyko­rzy­stać w sze­roko poję­tej elek­tro­tech­nice i tele­in­for­ma­tyce. Ana­li­zuje się je pod kątem ognio­trwa­ło­ści, odpor­no­ści na tem­pe­ra­turę, wraż­li­wo­ści na pro­mie­nio­wa­nie UV i inne szko­dliwe warunki atmos­fe­ryczne. Testuje się trwa­łość surow­ców, ela­stycz­ność oraz wytrzy­ma­łość i inne para­me­try. Mimo to, od wielu lat w dzie­dzi­nie stan­dar­do­wych obu­dów elek­trycz­nych nie­po­dziel­nie panuje metal i two­rzywo. Która tech­no­lo­gia jest lep­sza? Co zapew­niają roz­dziel­nice meta­lowe, a co ich pla­sti­kowe odpo­wied­niki? Czym się kie­ro­wać przy wybo­rze?

czytaj całość »
Szafy rack wiszące vs stojące - zalety i wady 0
Szafy rack wiszące vs stojące - zalety i wady

Zarówno sto­jące, jak i rów­nie popu­larne wiszące szafy Rack 19” wyko­rzy­sty­wane obec­nie sze­roko w sys­te­mach infor­ma­tycz­nych, wywo­dzą się z tele­ko­mu­ni­ka­cji, którą uznać można ponie­kąd za matkę współ­cze­snej infor­ma­tyki. Oka­zuje się, że histo­ria ich pocho­dze­nia ma swoje źró­dło rów­nież w kolej­nic­twie i sięga nawet począt­ków XIX wieku a jed­nostka wyso­ko­ści 1U, tak dobrze nam dziś znana, stała się stan­dar­dem bli­sko 100 lat temu.

czytaj całość »
Jak przy­łą­czyć dom do sieci elek­tro­ener­ge­tycz­nej? 1
Jak przy­łą­czyć dom do sieci elek­tro­ener­ge­tycz­nej?

Wypro­du­ko­wana w elek­trow­niach ener­gia elek­tryczna prze­sy­łana jest sys­te­mem sieci i sta­cji roz­dziel­czych do odbior­ców. Łącze­nie odbior­ców z sie­cią odbywa się za pośred­nic­twem przy­łą­czy, które są ostat­nim punk­tem sieci nale­żą­cym do ope­ra­tora sys­temu dys­try­bu­cyj­nego (OSD) na danym tere­nie. Dal­sza część insta­la­cji elek­trycz­nej to wła­sność odbiorcy (inwe­stora).

czytaj całość »
Jak wykonać insta­la­cję elek­tryczną pod­czas remontu? 0
Jak wykonać insta­la­cję elek­tryczną pod­czas remontu?

Pla­no­wany remont pomiesz­czeń peł­nią­cych dowolną funk­cję i wypo­sa­żo­nych w zasi­la­nie ener­gią elek­tryczną, to dosko­nała oka­zja do doko­na­nia drob­nych zmian, zmo­der­ni­zo­wana lub nawet wymiany ist­nie­ją­cej insta­la­cji elek­trycz­nej. Co warto wie­dzieć przed przy­stą­pie­niem do prac insta­la­cyj­nych?

czytaj całość »
Jak wybrać odpowiedni uchwyt do telewizora? 1
Jak wybrać odpowiedni uchwyt do telewizora?

Jak wybrać odpo­wiedni podno­śnik do tele­wi­zora?

Pod­no­śniki i sto­jaki do tele­wi­zo­rów to urzą­dze­nia ste­ro­wane ręcz­nie lub elek­trycz­nie, które uła­twiają korzy­sta­nie z odbior­ni­ków, zwłasz­cza, jeśli ze wzglę­dów este­tycz­nych lub pew­nych wymo­gów funk­cjo­nal­nych, nasz TV nie może zostać zamon­to­wany na stałe.

czytaj całość »
Czym różni się szafa ser­we­rowa od szafy tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nej? 0
Czym różni się szafa ser­we­rowa od szafy tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nej?

Jesz­cze dwa­dzie­ścia lat temu tele­wi­zja, kom­pu­ter i tele­fon sta­no­wiły kom­plet­nie różne media, które nie miały moż­li­wo­ści współ­dzia­ła­nia ze sobą. Dziś inte­gra­cja infor­ma­tyki, tele­ko­mu­ni­ka­cji oraz trans­mi­sji sygna­łów audio-video spra­wiła, że dla użyt­kow­ni­ków koń­co­wych roz­dział taki prak­tycz­nie nie ist­nieje. Jest on jed­nak cią­gle do pew­nego stop­nia praw­dziwy na nieco głęb­szych płasz­czy­znach zaawan­so­wa­nia, czego przy­kła­dem mogą być różne zasto­so­wa­nia szaf rackowych.

czytaj całość »
Rodzaje uchwytów do telewizorów 1
Rodzaje uchwytów do telewizorów

Rodzaje uchwy­tów do tele­wi­zo­rów

Naj­czę­ściej w naszych domach i miesz­ka­niach tele­wi­zory zaj­mują hono­rowe miej­sce tuż pod jedną ze ścian salonu lub też bez­po­śred­nio na niej. Nie zawsze jed­nak takie roz­wią­za­nie jest naj­lep­sze lub w ogóle moż­liwe, zwłasz­cza w przy­padku zasto­so­wań komer­cyj­nych. Wtedy z pomocą przy­cho­dzą uchwyty do tele­wi­zo­rów, któ­rych rodza­jów mamy dostęp­nych co naj­mniej kilka, w zależ­no­ści od kon­kret­nych potrzeb.

czytaj całość »
Serwerownia – zasady organizacji i umiejscowienie urządzeń w szafach rack 0
Serwerownia – zasady organizacji i umiejscowienie urządzeń w szafach rack

Rozwój sieci inter­ne­to­wej spra­wił, że zwy­kły PC, który 30 lat temu w prze­wa­ża­ją­cej mie­rze słu­żył jako urzą­dze­nie do roz­rywki lub zaawan­so­wana maszyna do pisa­nia, ewo­lu­ował w „elek­tro­niczną skrzynkę”, która umoż­li­wia wymianę infor­ma­cji ze spe­cja­li­zo­wa­nymi kom­pu­te­rami – ser­we­rami. Te ostat­nie z kolei, roz­dzie­lono na poszcze­gólne funk­cje (np. ser­wery poczty, www, apli­ka­cji) i zgro­ma­dzono szafach kolokacyjnych w wydzie­lo­nych pomiesz­cze­niach, czyli ser­we­row­niach.

czytaj całość »
Ciekawe zastosowania podnośników do telewizorów 0
Ciekawe zastosowania podnośników do telewizorów

Alter­na­tywne zasto­so­wa­nia podno­śni­ków do tele­wi­zo­rów

Windy do tele­wi­zo­rów służą, jak sama nazwa suge­ruje, do podno­sze­nia lub opusz­cza­nia srebr­nego ekranu na taką wyso­kość, żeby oglą­da­nie obrazu było wygodne. Bar­dzo czę­sto sto­suje się je rów­nież tylko i wyłącz­nie z przy­czyn este­tycz­nych. Nikt, kto posiada urzą­dzone anty­kami miesz­ka­nie, nie chce w salo­nie w cen­tral­nym miej­scu usta­wiać nowo­cze­snego tele­wi­zora, który psuje efekt sty­lo­wego wnę­trza.

czytaj całość »
Kod IP czyli jak chronimy się przed zgubnymi skutkami napięcia elektrycznego 0
Kod IP czyli jak chronimy się przed zgubnymi skutkami napięcia elektrycznego

Stwier­dze­nie, że prąd elek­tryczny jest nie­bez­pieczny to tru­izm, dla­tego nie warto nawet roz­wi­jać tej tezy ze względu na jej oczy­wi­stość. Wypada jedy­nie napo­mknąć o tym, że ści­śle rzecz ujmu­jąc, groźne dla czło­wieka jest wyso­kie napię­cie, które występuje w rozdzielnicach elektrycznych, a nie prąd o dużym natę­że­niu.

czytaj całość »
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl