Serwerownia – zasady organizacji i umiejscowienie urządzeń w szafach rack 0
Serwerownia – zasady organizacji i umiejscowienie urządzeń w szafach rack

Rozwój sieci inter­ne­to­wej spra­wił, że zwy­kły PC, który 30 lat temu w prze­wa­ża­ją­cej mie­rze słu­żył jako urzą­dze­nie do roz­rywki lub zaawan­so­wana maszyna do pisa­nia, ewo­lu­ował w „elek­tro­niczną skrzynkę”, która umoż­li­wia wymianę infor­ma­cji ze spe­cja­li­zo­wa­nymi kom­pu­te­rami – ser­we­rami. Te ostat­nie z kolei, roz­dzie­lono na poszcze­gólne funk­cje (np. ser­wery poczty, www, apli­ka­cji) i zgro­ma­dzono szafach kolokacyjnych w wydzie­lo­nych pomiesz­cze­niach, czyli ser­we­row­niach.

czytaj całość »
Ciekawe zastosowania podnośników do telewizorów 0
Ciekawe zastosowania podnośników do telewizorów

Alter­na­tywne zasto­so­wa­nia podno­śni­ków do tele­wi­zo­rów

Windy do tele­wi­zo­rów służą, jak sama nazwa suge­ruje, do podno­sze­nia lub opusz­cza­nia srebr­nego ekranu na taką wyso­kość, żeby oglą­da­nie obrazu było wygodne. Bar­dzo czę­sto sto­suje się je rów­nież tylko i wyłącz­nie z przy­czyn este­tycz­nych. Nikt, kto posiada urzą­dzone anty­kami miesz­ka­nie, nie chce w salo­nie w cen­tral­nym miej­scu usta­wiać nowo­cze­snego tele­wi­zora, który psuje efekt sty­lo­wego wnę­trza.

czytaj całość »
Kod IP, czyli jak chronimy się przed zgubnymi skutkami napięcia elektrycznego 0
Kod IP, czyli jak chronimy się przed zgubnymi skutkami napięcia elektrycznego

Stwier­dze­nie, że prąd elek­tryczny jest nie­bez­pieczny to tru­izm, dla­tego nie warto nawet roz­wi­jać tej tezy ze względu na jej oczy­wi­stość. Wypada jedy­nie napo­mknąć o tym, że ści­śle rzecz ujmu­jąc, groźne dla czło­wieka jest wyso­kie napię­cie, które występuje w rozdzielnicach elektrycznych, a nie prąd o dużym natę­że­niu.

czytaj całość »
Czym się różnią szafy sterownicze zewnętrzne i wewnętrzne? 0
Czym się różnią szafy sterownicze zewnętrzne i wewnętrzne?

Czym się róż­nią obudowy sterownicze zewnętrzne i wewnętrzne?

Z pozoru pro­blem wydaje się być błahy. Nie posia­da­jąc nawet żad­nej wie­dzy z zakresu sze­roko poję­tej elek­tryki, możemy sobie wyobra­zić, że roz­dziel­nica usy­tu­owana w pomiesz­cze­niu zamknię­tym, w któ­rym panuje mniej wię­cej taka sama tem­pe­ra­tura przez cały rok nie musi być odporna na wiele czyn­ni­ków takich jak deszcz czy mróz, na jakie zapewne uod­por­niona jest roz­dziel­nica zewnętrzna.

czytaj całość »
Wentylacja szafy RACK - dlaczego jest tak ważna? 0
Wentylacja szafy RACK - dlaczego jest tak ważna?

Wen­ty­la­cja szafy RACK – dla­czego jest tak ważna?
Na tytu­łowe pyta­nie można wła­ści­wie odpo­wie­dzieć krótko: wen­ty­la­cja szafy służy chło­dze­niu zain­sta­lo­wa­nych w niej urzą­dzeń po to, żeby zapew­nić im opty­malne warunki pracy i wła­ściwe dzia­ła­nie. Przyj­rzyjmy się jed­nak tej pro­ble­ma­tyce nieco bli­żej.

czytaj całość »
Standard VESA, a uchwyty do telewizorów 0
Przykład mocowania VESA w elektrycznym uchwycie ściennym SWING Mount.

Czym jest standard VESA i dlaczego jest tak istotny?

Zastanawiając się nad sposobem montażu naszego telewizora czy monitora komputerowego bezpośrednio do ściany lub też za pomocą podnośnika TV albo uchwytu, z pewnością szukając odpowiedniego rozwiązania, trafimy na sformułowanie „standard VESA”. Czym jest VESA i dlaczego warto kupować tylko i wyłącznie akcesoria do montażu zgodne z tym standardem, wyjaśnimy w poniższym artykule.

czytaj całość »
Poznaj nasz zakład produkcyjny w Krakowie 0
Poznaj nasz zakład produkcyjny w Krakowie

Produkty wytwarzane przez firmę SABAJ, to efekt wieloletniej tradycji i lat doświadczeń, które zaowocowały stworzeniem linii produktów, które zostały niezwykle pozytywnie przyjęte przez naszych klientów Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, możemy zapewnić najwyższy poziom naszych rozdzielnic elektrycznych i szaf rack. Nasz park maszynowy jest ciągle rozwijany, dlatego też nie boimy się nawet najtrudniejszych wyzwań, które stawiają przed nami nasi klienci.

czytaj całość »
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl