Zalety dwu­sek­cyj­nych szaf Rack 0
Zalety dwu­sek­cyj­nych szaf Rack

Mimo stan­da­ry­za­cji, wie­lość i róż­no­rod­ność urzą­dzeń tele­in­for­ma­tycz­nych jest tak duża, że wymu­sza na pro­du­cen­tach obu­dów szaf Rack ela­stycz­ność nie­spo­ty­kaną w branży „sil­no­prą­do­wej”, czyli wśród obu­dów wyko­rzy­sty­wa­nych do zasto­so­wań elek­tro­ener­ge­tycz­nych. To dla­tego szafy Rack są tak bar­dzo odmienne od sie­bie, a ich wytwórcy sta­rają się dosto­so­wać je do zmie­nia­ją­cych się warun­ków pracy. W ten spo­sób powstały m. in. dwu­sek­cyjne (dwu­dzielne) obu­dowy wiszące.

czytaj całość »
Rozdzielnice plastikowe vs rozdzielnice metalowe 0
Rozdzielnice plastikowe vs rozdzielnice metalowe

W labo­ra­to­riach badaw­czych na całym świe­cie stale trwają testy nad róż­nymi mate­ria­łami, które można wyko­rzy­stać w sze­roko poję­tej elek­tro­tech­nice i tele­in­for­ma­tyce. Ana­li­zuje się je pod kątem ognio­trwa­ło­ści, odpor­no­ści na tem­pe­ra­turę, wraż­li­wo­ści na pro­mie­nio­wa­nie UV i inne szko­dliwe warunki atmos­fe­ryczne. Testuje się trwa­łość surow­ców, ela­stycz­ność oraz wytrzy­ma­łość i inne para­me­try. Mimo to, od wielu lat w dzie­dzi­nie stan­dar­do­wych obu­dów elek­trycz­nych nie­po­dziel­nie panuje metal i two­rzywo. Która tech­no­lo­gia jest lep­sza? Co zapew­niają roz­dziel­nice meta­lowe, a co ich pla­sti­kowe odpo­wied­niki? Czym się kie­ro­wać przy wybo­rze?

czytaj całość »
Szafy rack wiszące vs stojące - zalety i wady 0
Szafy rack wiszące vs stojące - zalety i wady

Zarówno sto­jące, jak i rów­nie popu­larne wiszące szafy Rack 19” wyko­rzy­sty­wane obec­nie sze­roko w sys­te­mach infor­ma­tycz­nych, wywo­dzą się z tele­ko­mu­ni­ka­cji, którą uznać można ponie­kąd za matkę współ­cze­snej infor­ma­tyki. Oka­zuje się, że histo­ria ich pocho­dze­nia ma swoje źró­dło rów­nież w kolej­nic­twie i sięga nawet począt­ków XIX wieku a jed­nostka wyso­ko­ści 1U, tak dobrze nam dziś znana, stała się stan­dar­dem bli­sko 100 lat temu.

czytaj całość »
Jak przy­łą­czyć dom do sieci elek­tro­ener­ge­tycz­nej? 0
Jak przy­łą­czyć dom do sieci elek­tro­ener­ge­tycz­nej?

Wypro­du­ko­wana w elek­trow­niach ener­gia elek­tryczna prze­sy­łana jest sys­te­mem sieci i sta­cji roz­dziel­czych do odbior­ców. Łącze­nie odbior­ców z sie­cią odbywa się za pośred­nic­twem przy­łą­czy, które są ostat­nim punk­tem sieci nale­żą­cym do ope­ra­tora sys­temu dys­try­bu­cyj­nego (OSD) na danym tere­nie. Dal­sza część insta­la­cji elek­trycz­nej to wła­sność odbiorcy (inwe­stora).

czytaj całość »
Jak wykonać insta­la­cję elek­tryczną pod­czas remontu? 0
Jak wykonać insta­la­cję elek­tryczną pod­czas remontu?

Pla­no­wany remont pomiesz­czeń peł­nią­cych dowolną funk­cję i wypo­sa­żo­nych w zasi­la­nie ener­gią elek­tryczną, to dosko­nała oka­zja do doko­na­nia drob­nych zmian, zmo­der­ni­zo­wana lub nawet wymiany ist­nie­ją­cej insta­la­cji elek­trycz­nej. Co warto wie­dzieć przed przy­stą­pie­niem do prac insta­la­cyj­nych?

czytaj całość »
Jak wybrać odpowiedni uchwyt do telewizora? 1
Jak wybrać odpowiedni uchwyt do telewizora?

Jak wybrać odpo­wiedni podno­śnik do tele­wi­zora?

Pod­no­śniki i sto­jaki do tele­wi­zo­rów to urzą­dze­nia ste­ro­wane ręcz­nie lub elek­trycz­nie, które uła­twiają korzy­sta­nie z odbior­ni­ków, zwłasz­cza, jeśli ze wzglę­dów este­tycz­nych lub pew­nych wymo­gów funk­cjo­nal­nych, nasz TV nie może zostać zamon­to­wany na stałe.

czytaj całość »
Czym różni się szafa ser­we­rowa od szafy tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nej? 0

Jesz­cze dwa­dzie­ścia lat temu tele­wi­zja, kom­pu­ter i tele­fon sta­no­wiły kom­plet­nie różne media, które nie miały moż­li­wo­ści współ­dzia­ła­nia ze sobą. Dziś inte­gra­cja infor­ma­tyki, tele­ko­mu­ni­ka­cji oraz trans­mi­sji sygna­łów audio-video spra­wiła, że dla użyt­kow­ni­ków koń­co­wych roz­dział taki prak­tycz­nie nie ist­nieje. Jest on jed­nak cią­gle do pew­nego stop­nia praw­dziwy na nieco głęb­szych płasz­czy­znach zaawan­so­wa­nia, czego przy­kła­dem mogą być różne zasto­so­wa­nia szaf rackowych.

czytaj całość »
Rodzaje uchwytów do telewizorów 1

Rodzaje uchwy­tów do tele­wi­zo­rów

Naj­czę­ściej w naszych domach i miesz­ka­niach tele­wi­zory zaj­mują hono­rowe miej­sce tuż pod jedną ze ścian salonu lub też bez­po­śred­nio na niej. Nie zawsze jed­nak takie roz­wią­za­nie jest naj­lep­sze lub w ogóle moż­liwe, zwłasz­cza w przy­padku zasto­so­wań komer­cyj­nych. Wtedy z pomocą przy­cho­dzą uchwyty do tele­wi­zo­rów, któ­rych rodza­jów mamy dostęp­nych co naj­mniej kilka, w zależ­no­ści od kon­kret­nych potrzeb.

czytaj całość »
Serwerownia – zasady organizacji i umiejscowienie urządzeń w szafach rack 0
Serwerownia – zasady organizacji i umiejscowienie urządzeń w szafach rack

Rozwój sieci inter­ne­to­wej spra­wił, że zwy­kły PC, który 30 lat temu w prze­wa­ża­ją­cej mie­rze słu­żył jako urzą­dze­nie do roz­rywki lub zaawan­so­wana maszyna do pisa­nia, ewo­lu­ował w „elek­tro­niczną skrzynkę”, która umoż­li­wia wymianę infor­ma­cji ze spe­cja­li­zo­wa­nymi kom­pu­te­rami – ser­we­rami. Te ostat­nie z kolei, roz­dzie­lono na poszcze­gólne funk­cje (np. ser­wery poczty, www, apli­ka­cji) i zgro­ma­dzono szafach kolokacyjnych w wydzie­lo­nych pomiesz­cze­niach, czyli ser­we­row­niach.

czytaj całość »
Ciekawe zastosowania podnośników do telewizorów 0
Ciekawe zastosowania podnośników do telewizorów

Alter­na­tywne zasto­so­wa­nia podno­śni­ków do tele­wi­zo­rów

Windy do tele­wi­zo­rów służą, jak sama nazwa suge­ruje, do podno­sze­nia lub opusz­cza­nia srebr­nego ekranu na taką wyso­kość, żeby oglą­da­nie obrazu było wygodne. Bar­dzo czę­sto sto­suje się je rów­nież tylko i wyłącz­nie z przy­czyn este­tycz­nych. Nikt, kto posiada urzą­dzone anty­kami miesz­ka­nie, nie chce w salo­nie w cen­tral­nym miej­scu usta­wiać nowo­cze­snego tele­wi­zora, który psuje efekt sty­lo­wego wnę­trza.

czytaj całość »
Kod IP czyli jak chronimy się przed zgubnymi skutkami napięcia elektrycznego 0
Kod IP czyli jak chronimy się przed zgubnymi skutkami napięcia elektrycznego

Stwier­dze­nie, że prąd elek­tryczny jest nie­bez­pieczny to tru­izm, dla­tego nie warto nawet roz­wi­jać tej tezy ze względu na jej oczy­wi­stość. Wypada jedy­nie napo­mknąć o tym, że ści­śle rzecz ujmu­jąc, groźne dla czło­wieka jest wyso­kie napię­cie, które występuje w rozdzielnicach elektrycznych, a nie prąd o dużym natę­że­niu.

czytaj całość »
Czym się różnią szafy sterownicze zewnętrzne i wewnętrzne? 0
Czym się różnią szafy sterownicze zewnętrzne i wewnętrzne?

Czym się róż­nią obudowy sterownicze zewnętrzne i wewnętrzne?

Z pozoru pro­blem wydaje się być błahy. Nie posia­da­jąc nawet żad­nej wie­dzy z zakresu sze­roko poję­tej elek­tryki, możemy sobie wyobra­zić, że roz­dziel­nica usy­tu­owana w pomiesz­cze­niu zamknię­tym, w któ­rym panuje mniej wię­cej taka sama tem­pe­ra­tura przez cały rok nie musi być odporna na wiele czyn­ni­ków takich jak deszcz czy mróz, na jakie zapewne uod­por­niona jest roz­dziel­nica zewnętrzna.

czytaj całość »
Wentylacja szafy RACK - dlaczego jest tak ważna? 0
Wentylacja szafy RACK - dlaczego jest tak ważna?

Wen­ty­la­cja szafy RACK – dla­czego jest tak ważna?
Na tytu­łowe pyta­nie można wła­ści­wie odpo­wie­dzieć krótko: wen­ty­la­cja szafy służy chło­dze­niu zain­sta­lo­wa­nych w niej urzą­dzeń po to, żeby zapew­nić im opty­malne warunki pracy i wła­ściwe dzia­ła­nie. Przyj­rzyjmy się jed­nak tej pro­ble­ma­tyce nieco bli­żej.

czytaj całość »
Standard VESA, a uchwyty do telewizorów 0
Standard VESA, a uchwyty do telewizorów

Czym jest standard VESA i dlaczego jest tak istotny?

Zastanawiając się nad sposobem montażu naszego telewizora czy monitora komputerowego bezpośrednio do ściany lub też za pomocą podnośnika TV albo uchwytu, z pewnością szukając odpowiedniego rozwiązania, trafimy na sformułowanie „standard VESA”. Czym jest VESA i dlaczego warto kupować tylko i wyłącznie akcesoria do montażu zgodne z tym standardem, wyjaśnimy w poniższym artykule.

czytaj całość »
Poznaj nasz zakład produkcyjny w Krakowie 0
Poznaj nasz zakład produkcyjny w Krakowie

Produkty wytwarzane przez firmę SABAJ, to efekt wieloletniej tradycji i lat doświadczeń, które zaowocowały stworzeniem linii produktów, które zostały niezwykle pozytywnie przyjęte przez naszych klientów Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, możemy zapewnić najwyższy poziom naszych rozdzielnic elektrycznych i szaf rack. Nasz park maszynowy jest ciągle rozwijany, dlatego też nie boimy się nawet najtrudniejszych wyzwań, które stawiają przed nami nasi klienci.

czytaj całość »
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl