Rozdzielnice plastikowe vs rozdzielnice metalowe 0
Rozdzielnice plastikowe vs rozdzielnice metalowe

W labo­ra­to­riach badaw­czych na całym świe­cie stale trwają testy nad róż­nymi mate­ria­łami, które można wyko­rzy­stać w sze­roko poję­tej elek­tro­tech­nice i tele­in­for­ma­tyce. Ana­li­zuje się je pod kątem ognio­trwa­ło­ści, odpor­no­ści na tem­pe­ra­turę, wraż­li­wo­ści na pro­mie­nio­wa­nie UV i inne szko­dliwe warunki atmos­fe­ryczne. Testuje się trwa­łość surow­ców, ela­stycz­ność oraz wytrzy­ma­łość i inne para­me­try. Mimo to, od wielu lat w dzie­dzi­nie stan­dar­do­wych obu­dów elek­trycz­nych nie­po­dziel­nie panuje metal i two­rzywo. Która tech­no­lo­gia jest lep­sza? Co zapew­niają roz­dziel­nice meta­lowe, a co ich pla­sti­kowe odpo­wied­niki? Czym się kie­ro­wać przy wybo­rze?

czytaj całość »
Jak przy­łą­czyć dom do sieci elek­tro­ener­ge­tycz­nej? 0
Jak przy­łą­czyć dom do sieci elek­tro­ener­ge­tycz­nej?

Wypro­du­ko­wana w elek­trow­niach ener­gia elek­tryczna prze­sy­łana jest sys­te­mem sieci i sta­cji roz­dziel­czych do odbior­ców. Łącze­nie odbior­ców z sie­cią odbywa się za pośred­nic­twem przy­łą­czy, które są ostat­nim punk­tem sieci nale­żą­cym do ope­ra­tora sys­temu dys­try­bu­cyj­nego (OSD) na danym tere­nie. Dal­sza część insta­la­cji elek­trycz­nej to wła­sność odbiorcy (inwe­stora).

czytaj całość »
Jak wykonać insta­la­cję elek­tryczną pod­czas remontu? 0
Jak wykonać insta­la­cję elek­tryczną pod­czas remontu?

Pla­no­wany remont pomiesz­czeń peł­nią­cych dowolną funk­cję i wypo­sa­żo­nych w zasi­la­nie ener­gią elek­tryczną, to dosko­nała oka­zja do doko­na­nia drob­nych zmian, zmo­der­ni­zo­wana lub nawet wymiany ist­nie­ją­cej insta­la­cji elek­trycz­nej. Co warto wie­dzieć przed przy­stą­pie­niem do prac insta­la­cyj­nych?

czytaj całość »
Kod IP czyli jak chronimy się przed zgubnymi skutkami napięcia elektrycznego 0
Kod IP czyli jak chronimy się przed zgubnymi skutkami napięcia elektrycznego

Stwier­dze­nie, że prąd elek­tryczny jest nie­bez­pieczny to tru­izm, dla­tego nie warto nawet roz­wi­jać tej tezy ze względu na jej oczy­wi­stość. Wypada jedy­nie napo­mknąć o tym, że ści­śle rzecz ujmu­jąc, groźne dla czło­wieka jest wyso­kie napię­cie, które występuje w rozdzielnicach elektrycznych, a nie prąd o dużym natę­że­niu.

czytaj całość »
Czym się różnią szafy sterownicze zewnętrzne i wewnętrzne? 0
Czym się różnią szafy sterownicze zewnętrzne i wewnętrzne?

Czym się róż­nią obudowy sterownicze zewnętrzne i wewnętrzne?

Z pozoru pro­blem wydaje się być błahy. Nie posia­da­jąc nawet żad­nej wie­dzy z zakresu sze­roko poję­tej elek­tryki, możemy sobie wyobra­zić, że roz­dziel­nica usy­tu­owana w pomiesz­cze­niu zamknię­tym, w któ­rym panuje mniej wię­cej taka sama tem­pe­ra­tura przez cały rok nie musi być odporna na wiele czyn­ni­ków takich jak deszcz czy mróz, na jakie zapewne uod­por­niona jest roz­dziel­nica zewnętrzna.

czytaj całość »
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl