Zastosowanie szyn montażowych w szafach RACK 0
Zastosowanie szyn montażowych w szafach RACK

Szyny mon­ta­żowe to jeden z naj­czę­ściej sto­so­wa­nych ele­men­tów pomoc­ni­czych wypo­sa­że­nia szaf RACK. W zależ­no­ści od modelu oraz pro­du­centa, przyj­mują różne wymiary, jed­nak zawsze przy­sto­so­wane są do łatwej insta­la­cji na pro­fi­lach mon­ta­żo­wych.

Szyna mon­ta­żowa – pod­sta­wowy ele­ment mocu­jący w sza­fach RACK

Ze względu na swój uni­wer­salny cha­rak­ter, szafy RACK wyko­rzy­sty­wane są w wielu dzie­dzi­nach tech­niki. Wywo­dzą się z kolej­nic­twa i tele­ko­mu­ni­ka­cji, a ich histo­ria sięga począt­ków XIX wieku.

Szafy przy­po­mi­na­jące współ­cze­sne ste­laże RACK, o stan­dar­do­wej sze­ro­ko­ści 19,5 cala oraz wyso­ko­ści odpo­wia­da­ją­cej wyso­ko­ści 1 U, sto­so­wa­nej do dnia dzi­siej­szego w sys­te­mach RACK, znane są już z okresu dwu­dzie­sto­le­cia mię­dzy­wo­jen­nego. Współ­cze­śnie, wypo­saża się je w roz­ma­ite akce­so­ria, które mają na celu uła­twie­nie zarówno mon­tażu urzą­dzeń i oka­blo­wa­nia, jak i ich upo­rząd­ko­wa­nie oraz odpo­wied­nią orga­ni­za­cję.

Sto­suje się więc przede wszyst­kim szyny mon­ta­żowe. Są to ele­menty insta­lo­wane zwy­kle na prze­ciw­le­głych parach pro­fili (przedni i tylny lewy oraz przedni i tylny prawy). W przy­padku cięż­szego sprzętu szyny można moco­wać dodat­kowo doczo­łowo. Zada­niem szyn jest pod­trzy­my­wa­nie urzą­dzeń prze­zna­czo­nych do szaf RACK. Oczy­wi­ście szyny mon­ta­żowe to nie jedyne akce­so­ria uła­twia­jące insta­la­cję urzą­dzeń. Poza nimi sto­suje się rów­nież:

  • półki moco­wane na stałe,
  • półki wysu­wane,
  • szu­flady,
  • róż­nego rodzaju panele,
  • orga­ni­zery,


oraz inne ele­menty uła­twia­jące upo­rząd­ko­wany mon­taż urzą­dzeń i oka­blo­wa­nia.

Zasto­so­wa­nie szyn mon­ta­żo­wych

Szyny mon­ta­żowe wyko­nane są naj­czę­ściej z bla­chy sta­lo­wej zabez­pie­czo­nej przed koro­zją. Maluje się je na kolor kom­pa­ty­bilny z pro­fi­lami dostęp­nymi u danego pro­du­centa tak, żeby całość kon­struk­cji dawała spójny este­tycz­nie efekt.

Szyny dostępne są w peł­nej gamie roz­mia­rów tak, że można je dopa­so­wać do urzą­dze­nia, które ma zostać zainsta­lo­wane w sza­fie przy ich pomocy. Naj­czę­ściej sto­so­wane ele­menty to:

  • szyny mon­ta­żowe 450 mm,
  • szyny mon­ta­żowe 600 mm,
  • szyny mon­ta­żowe 800 mm.

Więk­szość szyn cha­rak­teryzuje się wyso­ko­ścią 1 U oraz 2 U, a także stałą dłu­go­ścią, dopa­so­waną do stan­dar­do­wych głę­bo­ko­ści mon­ta­żo­wych szaf RACK 19 i 10”. Żeby dopa­so­wać ofertę do zapo­trze­bo­wa­nia, znani pro­du­cenci szaf i akce­so­riów RACK, dostar­czają rów­nież szyny o regu­lo­wa­nej dłu­go­ści, którą można dopa­so­wać w zależ­no­ści od potrzeb. Kolej­nym udo­god­nie­niem jest szyna mon­ta­żowa wzmoc­niona, o zwięk­szo­nej nośno­ści. Takie ele­menty służą do mon­tażu w sza­fach RACK cięż­kich urzą­dzeń, takich jak np. UPS czy ser­wery.

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl