Zalety rozdzielnic typu szybki montaż 0
Zalety rozdzielnic typu szybki montaż

Roz­dziel­nice elek­tryczne służą do mon­tażu apa­ra­tury oraz roz­działu dostar­cza­nej przez dostawcę ener­gii elek­trycznej, na poszcze­gólne obwody znaj­du­jące się w danym budynku lub lokalu. Każda roz­dziel­nica dopusz­czona do han­dlu musi speł­niać normy bez­pie­czeń­stwa i wyko­nana być zgod­nie ze sztuką inży­nier­ską.

Choć este­tyka wyko­na­nia oraz udo­god­nie­nia w postaci trans­pa­rent­nych drzwi­czek czy dodat­ko­wych akce­so­riów nie sta­no­wią bez­względ­nych wymo­gów, które muszą zostać speł­nione, ze wzglę­dów komer­cyj­nych oczy­wi­ście ich obec­ność lub nie ma zna­cze­nie, podob­nie zresztą jak inne aspekty, o któ­rych prze­czy­tasz poni­żej.

Co ozna­cza „szybki mon­taż”?

Insta­la­cja apa­ra­tów i urzą­dzeń w roz­dziel­nicy elek­trycznej wymaga umie­jęt­no­ści manu­al­nych oraz dość dużej ilo­ści czasu. Szcze­gól­nie uciąż­liwe bywa roz­pro­wa­dza­nie oprze­wo­do­wa­nia oraz łącze­nie poszcze­gól­nych kom­po­nen­tów. W stan­dar­do­wych roz­dziel­nicach elek­trycz­nych ele­menty mon­tuje się wewnątrz obu­dowy zaczy­na­jąc naj­pierw od szyn mon­tażowych, następ­nie roz­kła­da­jąc apa­raty i urzą­dze­nia, kolejno prze­cho­dząc do połą­czeń i pro­wa­dze­nia wią­zek prze­wo­dów na zewnątrz roz­dziel­nicy. Takie podej­ście do insta­la­cji gene­ruje sze­reg nie­do­god­no­ści spo­wo­do­wa­nych utrud­nio­nym dostę­pem do mon­to­wa­nych czę­ści.

Jeden z pro­du­cen­tów obu­dów dostrzegł ten pro­blem i zajął się pro­duk­cją roz­dziel­nic typu „szybki mon­taż”. Insta­la­cję apa­ra­tów oraz urzą­dzeń, a także oprze­wo­do­wa­nie wyko­nuje się w ich przy­padku na odsło­nię­tej pły­cie mon­tażowej, a dopiero na samym końcu zakłada się na płytę obu­dowę, mon­tu­jąc ją od frontu roz­dziel­nicy.

Czy „szybki mon­taż” to udo­god­nie­nie tylko dla mon­tera?

Tech­no­lo­gia szyb­kiego mon­tażu jest oczy­wi­ście udo­god­nie­niem dla mon­tera, ponie­waż nie musi on wyko­ny­wać cza­so­ch­łon­nych i trud­nych z uwagi na nie­do­sta­tecz­nie obszerne doj­ście do wty­ków czyn­no­ści oraz unika pro­blemów z pro­wa­dze­niem dłuż­szych odcin­ków prze­wo­dów. Zasto­so­wa­nie roz­dziel­nic typu „szybki mon­taż” znacz­nie uspraw­nia pracę, co jed­nak nie jest jedyną zaletą tej tech­no­lo­gii. Mon­to­wa­nie roz­dziel­nic, w któ­rych obu­dowa zakła­dana jest na końcu a pod­czas więk­szo­ści prac dostęp do poszcze­gól­nych kom­po­nen­tów jest rela­tyw­nie swo­bodny, znacz­nie skraca czas reali­za­cji zada­nia, pozy­tyw­nie wpływa rów­nież na este­tykę wyko­na­nia.

Ponie­waż roz­dziel­nica jest wizy­tówką wyko­nawcy, a krót­szy czas reali­za­cji zle­ce­nia gene­ruje kolejne zle­ce­nia i zmniej­sza koszty pracy, warto roz­pa­trzyć sto­so­wa­nie roz­dziel­nic typu „szybki mon­taż” zamiast tra­dy­cyj­nych, szcze­gól­nie w przy­padku więk­szych budów czy remon­tów, np. osie­dli miesz­ka­nio­wych.

Roz­dziel­nica „szybki mon­taż” do insta­la­cji pod tyn­kiem

Roz­dziel­nice pod­tyn­kowe typu „szybki mon­taż” to w rze­czy­wi­sto­ści kla­syczne roz­dziel­nice pod­tyn­kowe o nowa­tor­skiej kon­struk­cji, która nie tylko przy­nosi korzy­ści fir­mie wyko­naw­czej, ale rów­nież umoż­li­wia insta­la­cję pod tyn­kiem i w ścia­nach z płyty kar­to­nowo-gip­so­wej.

Roz­dziel­nice pod­tyn­kowe RPsm typu „szybki mon­taż”, które są autor­skim pomy­słem inży­nie­rów pro­du­centa obu­dów Sabaj System i powstały z myślą o fir­mach wyko­naw­czych oraz użyt­kow­ni­kach, prze­zna­czone są do insta­la­cji wewnątrz pomiesz­czeń takich jak miesz­ka­nia, domy jed­no­ro­dzinne, biura, budynki uży­tecz­no­ści publicz­nej czy zakłady pracy.

Służą do mon­tażu elek­trycznej apa­ra­tury modu­ło­wej, wyko­nane są z bla­chy sta­lo­wej i dostępne w opcji z zam­kiem z peł­nymi drzwiami lub czę­ściowo prze­szklo­nymi.

Skrzynki RPsm pro­du­ko­wane są w dwóch sze­ro­ko­ściach: 18 albo 24 moduły w rzę­dzie, przy czym mak­sy­malna cał­ko­wita ilość modu­łów wynosi 144. Sprze­da­wane są jako jed­no­drzwiowe a każdy kom­plet zawiera szynę mon­tażową TH 35 oraz zestaw nie­zbęd­nych akce­so­riów takich jak m. n. szyny zaci­skowe, potrzebne wkręty i nakrętki, prze­wód ochronny żółto-zie­lony czy zaślepki.

Roz­dziel­nica „szybki mon­taż” do insta­la­cji pod tyn­kiem

Roz­dziel­nice NRPsm, czyli roz­dziel­nice natyn­kowe z opcją szyb­kiego mon­tażu prze­zna­czone są do insta­la­cji wewnątrz pomiesz­czeń i podob­nie jak ich pod­tyn­kowe odpo­wied­niczki wyko­rzy­stuje się je w domach i miesz­ka­niach, biu­rach, zakła­dach pracy czy budyn­kach uży­tecz­no­ści publicz­nej wszę­dzie tam, gdzie warunki (np. zbyt mała gru­bość ścian) nie pozwa­lają na mon­taż roz­dziel­nic pod­tyn­ko­wych.

NRPsm mogą nie tylko zasi­lać zwy­kłe i spe­cjalne obwody elek­tryczne, ale rów­nież łącz­nie z roz­dzia­łem ener­gii elek­trycznej, wyko­ny­wać funk­cje: kon­troli urzą­dzeń elek­trycz­nych, ste­ro­wa­nia i nad­zoru pro­cesu pro­duk­cji. Roz­dziel­nice natyn­kowe typu „szybki mon­taż” służą do mon­tażu elek­trycznej apa­ra­tury modu­ło­wej, dostępne są w opcji z zam­kiem i wyko­nane z bla­chy sta­lo­wej.

Skrzynki NRPsm pro­du­ko­wane są w dwóch sze­ro­ko­ściach: 440 mm oraz 550 mm (na 18 i 24 moduły w rzę­dzie). Cał­ko­wita ilość modu­łów w węż­szej skrzynce to 126 (7 rzę­dów po 18 modu­łów), nato­miast w szer­szej – 168 (7 rzę­dów po 24 moduły). Szafy sprze­da­wane są jako jed­no­drzwiowe, z moż­li­wo­ścią mon­tażu drzwi­czek po lewej lub pra­wej stro­nie, podob­nie jak w wer­sji pod­tyn­kowej. Każda roz­dziel­nica w zesta­wie zawiera: szynę mon­tażową TH 35, szyny zaci­skowe, izo­la­tor, zestaw wkrę­tów i nakrę­tek, pod­kładkę, prze­wód ochronny żółto-zie­lony, zestaw nakle­jek oraz pro­sto­kątne zaślepki pla­sti­kowe.

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl