Zalety dwu­sek­cyj­nych szaf Rack 0
Zalety dwu­sek­cyj­nych szaf Rack

Mimo stan­da­ry­za­cji, wie­lość i róż­no­rod­ność urzą­dzeń tele­in­for­ma­tycz­nych jest tak duża, że wymu­sza na pro­du­cen­tach obu­dów szaf Rack ela­stycz­ność nie­spo­ty­kaną w branży „sil­no­prą­do­wej”, czyli wśród obu­dów wyko­rzy­sty­wa­nych do zasto­so­wań elek­tro­ener­ge­tycz­nych. To dla­tego szafy Rack są tak bar­dzo odmienne od sie­bie, a ich wytwórcy sta­rają się dosto­so­wać je do zmie­nia­ją­cych się warun­ków pracy. W ten spo­sób powstały m. in. dwu­sek­cyjne (dwu­dzielne) obu­dowy wiszące.

Stan­dar­dowe, a jed­nak stwa­rza­jące wiele moż­li­wo­ści

Inte­re­su­jąca, ponad stu­let­nia histo­ria stan­da­ry­za­cji Rack dość obszer­nie przed­sta­wiona została w arty­kule o wiszą­cych i sto­ją­cych sza­fach Rack, dla­tego w tym miej­scu przy­po­mnimy jedy­nie, że nie­zmienna w każ­dej sza­fie Rack jest jej wewnętrzna sze­ro­kość mon­ta­żowa oraz wyso­kość poje­dyn­czej jed­nostki mon­ta­żo­wej U. O ile sze­ro­kość wystę­puje w dwóch wer­sjach – bar­dziej popu­lar­nej Rack 19” czyli 48,26 cm, oraz Rack 10” (25,40 cm), o tyle wyso­kość U jest zawsze równa 1,75” tj. 4,445 cm. Pozo­stałe wymiary, czyli wyso­kość i głę­bo­kość mon­ta­żowa, a także wymiary zewnętrzne szaf Rack są różne i zależne od danego pro­du­centa, oraz typu szafy, jej prze­zna­cze­nia a także kon­kret­nych potrzeb klienta.
To dla­tego zarówno wiszące, jak i sto­jące szafy Rack wyko­nane są z róż­nych mate­ria­łów, wypo­sa­żone w obu­dowy z drzwiami szkla­nymi, per­fo­ro­wa­nymi albo peł­nymi meta­lo­wymi. Mogą posia­dać drzwi boczne, panele boczne pełne lub per­fo­ro­wane, a w przy­padku szaf sto­ją­cych, rów­nież drzwi tylne.

 

Dwu­sek­cyjne szafy Rack wiszące – potrzeba matką wyna­lazku


Zasto­so­wa­nie szaf Rack wiszą­cych wiąże się z oszczęd­no­ścią miej­sca. Tam, gdzie wystę­puje koniecz­ność zabu­do­wa­nia urzą­dzeń tele­tech­nicz­nych w sto­sun­kowo nie­wiel­kiej ilo­ści, roz­waża się czę­sto insta­la­cję szafy wiszą­cej. Zwłasz­cza, jeśli mon­taż Rack sto­jącej nie­po­trzeb­nie zabie­rałby cenną powierzch­nię podłogi lub wią­załby się z nara­że­niem na więk­sze uszko­dze­nia, niż ma to miej­sce w przy­padku insta­la­cji nie­zbęd­nego oprzy­rzą­do­wa­nia na ścia­nach.
W odpo­wie­dzi na potrzebę, powstały szafy Rack wiszące, które jed­nak w swo­jej pod­sta­wo­wej wer­sji mają jedną wadę – wymu­szają taki mon­taż urzą­dzeń, żeby dostęp do nich był jedy­nie od strony fron­to­wej szafy. Nie­kiedy jed­nak sprzęt insta­lo­wany w sza­fie z powo­dze­niem zmie­ści­łyby się w mniej­szej kuba­tu­rze, gdyby tylko zapew­nić do niej dostęp dwu­stronny. Ponie­waż zasto­so­wa­nie wyż­szych szaf i pozo­sta­wie­nie nie­po­trzeb­nie wol­nego miej­sca z tyłu obu­dowy byłoby zwy­kłym mar­no­traw­stwem prze­strzeni, wielu pro­du­cen­tów zaczęło udo­stęp­nia w swo­jej ofer­cie tzw. szafy dwu­sek­cyjne.

Budowa szaf dwu­sek­cyj­nych

Tego rodzaju roz­wią­za­nia opie­rają się na bar­dzo pro­stej kon­struk­cji. Ste­laż szafy dzie­lony jest na swo­jej głę­bo­ko­ści na dwie czę­ści. Tylna, węż­sza, to panel, który służy do zamo­co­wa­nia całej szafy na ścia­nie. Wypo­sa­żony jest z jed­nej strony w zawiasy, na któ­rych opiera się oraz otwiera i zamyka waha­dłowo waha­dłowo pozo­stała część szafy. W ten spo­sób urzą­dze­nia zain­sta­lo­wane w głęb­szej czę­ści, wypo­sa­żonej w szyny mon­tażowe, mogą zostać umiesz­czone oraz nad­zo­ro­wane od strony „ple­ców” szafy. Część mon­ta­żowa wypo­sa­żona jest w zatrzask lub zamek i można ją zamknąć trwale tak samo, jak stan­dar­dowe drzwi fron­towe szafy Rack. Jed­no­cze­śnie głę­bo­kość mon­ta­żowa obu­dowy pozwala na zain­sta­lo­wa­nie urzą­dzeń rów­nież w stan­dar­dowy spo­sób, czyli od frontu szafy, rów­nież zabez­pie­cza­jąc dostęp do nich w razie potrzeby stan­dar­dowymi drzwiami z zam­kiem.
Dwu­dzielne obu­dowy Rack pozwa­lają na bar­dziej ergo­no­miczne wyko­rzy­sta­nie dostęp­nej prze­strzeni na ścia­nie budynku w przy­padku koniecz­no­ści mon­tażu urzą­dzeń o stan­dar­dowych wyso­ko­ściach oraz sze­ro­ko­ściach, jed­nak sto­sun­kowo nie­wiel­kich głę­bo­ko­ściach. Obu­dowy dwu­sek­cyjne dostępne są w wielu opcjach, rów­nież z otwo­ro­wa­niem i wkładką fil­tra­cyjną w czę­ści węż­szej czy blo­kadą otwar­cia tyl­nej czę­ści wewnątrz szafy.

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl