Współpraca podnośnika TV z K-SMRT - sterowanie z poziomu Google Home i Amazon Alexa 0
Współpraca podnośnika TV z K-SMRT - sterowanie z poziomu Google Home i Amazon Alexa

Firma Sabaj System, która ofe­ruje swoim klien­tom m. in. uni­kalne, pro­du­ko­wane we wła­snych zakła­dach podno­śniki do tele­wi­zo­rów oraz pro­jek­to­rów, wypu­ściła na rynek adap­ter umoż­li­wia­jący zarzą­dza­nie podno­śni­kami marki z poziomu smart­fona lub za pomocą usługi Google Home, Ama­zon Alexa oraz innych podob­nych instalacji smart-home. 

Pod­no­śnik kom­pa­ty­bilny z inte­li­gent­nymi sys­te­mami dzięki K-SMRT

K-SMRT to nie­wiel­kich roz­mia­rów adap­ter przy­łą­czany bez­po­śred­nio do podno­śnika wypo­sa­żo­nego w złą­cze RJ-45 za pomocą prze­wodu zakoń­czo­nego wtyczką w tym samym stan­dar­dzie. Adap­ter wraz z prze­wo­dem sprze­da­wane są w kom­ple­cie. K-SMRT dosto­so­wany jest do komu­ni­ka­cji Wi-Fi, jak rów­nież umoż­li­wia ste­ro­wa­nie za pomocą pod­czer­wieni.

Ste­row­nik urzą­dze­nia K-SMRT domyśl­nie współ­pra­cuje z apli­ka­cją wBox, którą ścią­gnąć można ze strony marki Ble­box.eu, usługą Google Home oraz Ama­zon Alexa. Jeśli jed­nak korzy­stamy z innej opcji inte­li­gent­nego zarzą­dza­nia urzą­dze­niami domo­wymi, warto zapy­tać pro­du­centa o kom­pa­ty­bil­ność z naszym sys­te­mem, ponie­waż K-SMRT może współ­pra­co­wać rów­nież z innymi pro­duk­tami.

Kon­fi­gu­ra­cja K-SMRT do współ­pracy ze smart­fo­nem

Ste­ro­wa­nie podno­śnikiem za pomocą smart­fona wymaga uru­cho­mie­nia apli­ka­cji wBox, co nie jest skom­pli­ko­wa­nym pro­ce­sem i spro­wa­dza się do kilku zale­d­wie kro­ków:

  • insta­la­cja apli­ka­cji wBox ze sklepu Google Play (sys­tem Android) lub App Store (iOS) na smart­fo­nie,
  • wybór z poziomu usta­wień smart­fona sieci Wi-Fi emi­to­wa­nej przez ste­row­nik. Ste­row­nik urzą­dze­nia K-SMART pra­cuje w sieci Sabaj-K-SMRT-xxxxxxxxx, gdzie xxxxxxxxx repre­zen­tują ciąg zna­ków alfa­nu­me­rycz­nych
  • wybór odpo­wied­niego urzą­dze­nia dostęp­nego na liście w apli­ka­cji wBox – po wej­ściu do menu należy wybrać opcję Con­trol oraz urzą­dze­nie TV-LIFT. Po klik­nię­ciu „+” możemy obsłu­gi­wać nasz podno­śnik z poziomu smart­fona.

Apli­ka­cja pozwala na dosto­so­wa­nie kilku opcji do naszych potrzeb – można na przy­kład zmie­nić nazwę urzą­dze­nia na łatwiej­szą do zapa­mię­ta­nia, a także zmie­nić spo­sób ste­ro­wa­nia z domyśl­nego, odpo­wied­niego dla podno­śników typu winda (góra-dół), na obro­towy, lep­szy w przy­padku uchwy­tów ścien­nych.

Kon­fi­gu­ra­cja usługi Google Home oraz Ama­zon Alexa

Po uru­cho­mie­niu apli­ka­cji wBox, możemy przejść do kon­fi­gu­ra­cji usługi Google Home lub Ama­zon Alexa. W dru­gim przy­padku pro­ces ma nieco wię­cej kro­ków, jed­nak osta­tecz­nie kon­fi­gu­ra­cja zarówno Google Home, jak i Ama­zon Alexa spro­wa­dza się do dwóch zasad­ni­czych czyn­no­ści:

  • pobra­nia odpo­wied­niej apli­ka­cji ze sklepu Google Play (sys­tem Android) lub App Store (iOS) na smart fon oraz skon­fi­gu­ro­wa­nia jej według wła­snych potrzeb,
  • udo­stęp­nie­nia ste­row­nika w µPor­tal, czyli usłu­dze w chmu­rze prze­zna­czo­nej do udo­stęp­nia­nia ste­row­ników i zarzą­dza­nia nimi. Logo­wa­nie do µPor­tal odbywa się w taki sam spo­sób, jak logo­wa­nie do apli­ka­cji wBox, czyli za pomocą mediów spo­łecz­no­ścio­wych lub adresu e-mail oraz hasła. Z poziomu por­talu należy zaak­cep­to­wać wyma­gane przez dostawcę usługi upraw­nie­nia, co umoż­liwi zarzą­dza­nie naszym podno­śnikiem za pomocą Google Home lub Ama­zon Alexa.

 

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl