Wentylacja szafy RACK - dlaczego jest tak ważna? 0
Wentylacja szafy RACK - dlaczego jest tak ważna?

Wen­ty­la­cja szafy RACK – dla­czego jest tak ważna?
Na tytu­łowe pyta­nie można wła­ści­wie odpo­wie­dzieć krótko: wen­ty­la­cja szafy służy chło­dze­niu zain­sta­lo­wa­nych w niej urzą­dzeń po to, żeby zapew­nić im opty­malne warunki pracy i wła­ściwe dzia­ła­nie. Przyj­rzyjmy się jed­nak tej pro­ble­ma­tyce nieco bli­żej.


Kilka słów o sza­fach Rack
Szafy Rack to wspólna nazwa dla sto­ja­ków (ram montazowych rack), szaf tele­in­for­ma­tycz­nych, ser­we­ro­wych i kro­sow­ni­czych oraz innych w stan­dar­dzie okre­ślo­nym przez EIA (Elec­tro­nic Indu­stries Asso­cia­tion). Stan­dard doty­czy nie tylko szaf i sto­ja­ków, ale rów­nież urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych i prze­my­sło­wych o zestan­da­ry­zo­wa­nej sze­ro­ko­ści 19” (czyli 48,26 cm). Dość popu­larne są rów­nież wer­sje szaf o sze­ro­ko­ści 10”, które rów­nież zwy­cza­jowo nazywa się sza­fami Rack.
Zarówno w san­dar­dzie 19”, jak i w sza­fach 10” istotne, poza sze­ro­ko­ścią są rów­nież wyso­ko­ści modu­łów. Wyso­kość modułu U to 1,75” (44,45 mm). Wew­nętrzna wyso­kość mon­ta­żowa szaf i sto­ja­ków okre­ślana jest wła­śnie w ilo­ści U goto­wych do zago­spo­da­ro­wa­nia. Dzięki zna­jo­mo­ści wyso­ko­ści U urzą­dzeń i akce­so­riów (naj­czę­ściej w prze­dziale od 1 U do 4 U), można w łatwy spo­sób roz­pla­no­wać układ urzą­dzeń w sza­fie a także okre­ślić jej wyma­ganą wyso­kość.


Opty­malna tem­pe­ra­tura pracy urzą­dzeń w sza­fie ste­row­ni­czej
Przyj­muje się, że dla pra­wi­dło­wej pracy urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych, które mon­tuje się w sza­fach Rack pra­wi­dłowa tem­pe­ra­tura wewnątrz wynosi 18–24˚C. Inne źró­dła podają zakres tem­pe­ra­tu­rowy na wlo­tach powie­trza 22–25˚C. Można spo­tkać w lite­ra­tu­rze facho­wej rów­nież inne prze­działy akcep­to­wal­nych tem­pe­ra­tur, jed­nak żaden nie prze­kra­cza war­to­ści 30˚. Pow­szechną opi­nią jest przy tym twier­dze­nie, że czyn­ni­kiem bar­dziej istot­nym dla pra­wi­dło­wego utrzy­ma­nia odpo­wied­nich warun­ków wewnątrz szafy niż sama war­tość tem­pe­ra­tury (oczy­wi­ście nie prze­kra­czająca 30˚C) jest jej utrzy­ma­nie jej na sta­łym pozio­mie. Innymi słowy, trud­niej utrzy­mać odpo­wied­nie warunki pracy urzą­dzeń przy kil­ku­stop­nio­wych waha­niach tem­pe­ra­tury nawet w dol­nej gra­nicy dopusz­czal­nego zakresu niż w nieco wyż­szej, ale sta­łej.
Warto nadmie­nić, że dotąd oma­wia­li­śmy przy­padki, kiedy szafa Rack znaj­duje się w pomiesz­cze­niu ogrze­wa­nym, w któ­rym panuje stała tem­pe­ra­tura i wil­got­ność (wymu­szana naj­czę­ściej przez kli­ma­ty­za­cję zain­sta­lo­waną w pomiesz­cze­niu). Dla uzy­ska­nia mini­mal­nej wyma­ga­nej tem­pe­ra­tury w sytu­acjach eks­tre­mal­nych, sto­suje się w sza­fach grzałki.


Czemu służy wen­ty­la­cja mecha­niczna?
Natu­ralna dla prze­strzeni otwar­tych lub czę­ściowo otwar­tych cyr­ku­la­cja powie­trza w przy­padku wydzie­le­nia zamknię­tego obszaru zostaje w tym obsza­rze zabu­rzona. Oczy­wi­ście jasne jest, że w pomiesz­cze­niach, w któ­rych miesz­kają ludzie i zwie­rzęta, cyr­ku­la­cja ta musi zostać sztucz­nie pobu­dzona w jakiś spo­sób przede wszyst­kim dla zacho­wa­nia zdro­wia prze­by­wa­ją­cych we wnę­trzach istot żywych, ale także dla pra­wi­dło­wego funk­cjo­no­wa­nia samego budynku. Podob­nie jest w przy­padku mniej­szych prze­strzeni zamknię­tych, jakimi są szafy ste­row­ni­cze – zacho­wa­nie odpo­wied­nich para­me­trów pozwala na pra­wi­dłową pracę urzą­dzeń zain­sta­lo­wa­nych w sza­fie.
O ile jed­nak w przy­padku budowli czę­sto wystar­cza­jąca jest wen­ty­la­cja gra­wi­ta­cyjna, o tyle w przy­padku szaf naj­czę­ściej konieczne jest wymu­sze­nie obiegu powie­trza w spo­sób mecha­niczny, czyli za pomocą wen­ty­la­tora do szaf rack.


Wil­got­ność wewnątrz szafy
Omó­wione wyżej kwe­stie zwią­zane z odpo­wied­nimi war­to­ściami tem­pe­ra­tury to jed­nak nie wszyst­kie pro­blemy, które wystę­pują w zamknię­tych prze­strzeniach. Kolej­nym zagad­nie­niem jest wil­got­ność, która nadmierna oka­zuje się nie­zwy­kle szko­dliwa dla elek­tro­niki. Barierą dla pra­wi­dło­wej pracy urzą­dzeń jest jed­nak rów­nież wil­got­ność zbyt niska – wtedy ist­nieje ryzyko poja­wie­nia się zja­wisk elek­tro­sta­tycz­nych, które rów­nież bar­dzo nega­tyw­nie wpły­wają na urzą­dze­nia elek­tro­niczne.
Jeśli szafy usta­wione są w pomiesz­cze­niach zamknię­tych, kli­ma­ty­zo­wa­nych, w któ­rych utrzy­my­wana jest stała tem­pe­ra­tura i wil­got­ność, pro­blem zawil­go­ce­nia wewnątrz szaf z jed­nej strony, oraz zbyt małej wil­got­no­ści z dru­giej, prak­tycz­nie nie wystę­puje. Wymu­sze­nie cyr­ku­la­cji za pomocą wen­ty­la­tora wystar­cza, żeby auto­ma­tycz­nie zacho­wać stałą, odpo­wied­nią dla pracy urzą­dzeń wil­got­ność przy jed­no­cze­snej regu­la­cji tem­pe­ra­turowej. Jeżeli jed­nak szafy znaj­dują się w warun­kach mniej sprzy­ja­ją­cych, należy zadbać nie tylko o pra­wi­dłową tem­pe­ra­turę, ale rów­nież o odpo­wied­nią wil­got­ność w ich wnę­trzu. Przyj­muje się, że powinna zostać ona usta­lona na pozio­mie 45 pro­cent.


Spo­soby reali­za­cji wen­ty­la­cji w sza­fach Rack
Wen­ty­la­cję mecha­niczną w sza­fach Rack reali­zuje się, jak zostało to już kil­ku­krot­nie zazna­czone w tym porad­niku, za pomocą wen­ty­la­tora. Oczy­wi­ście nie zawsze jest to wen­ty­la­tor poje­dyn­czy, czę­ściej w postaci panelu wentylacyjnego do szaf rack. Wyso­kość mon­tażu wen­ty­la­torów, czy to w postaci osob­nych urzą­dzeń, czy też w for­mie panelu wen­ty­la­cyj­nego moco­wa­nego na szy­nach reali­zuje się ana­lo­gicz­nie do wen­ty­la­cji gra­wi­ta­cyj­nej czy mecha­nicz­nej w domach, czyli moż­li­wie naj­wy­żej – wtedy chło­dze­nie jest najbar­dziej wydajne. Nie­kiedy pro­du­cenci szaf Rack umoż­li­wiają wyko­rzy­sta­nie paneli wen­ty­la­cyj­nych mon­to­wa­nych na szy­nach jako wen­ty­la­torów dacho­wych poprzez mon­taż do sufitu za pomocą uchwy­tów sufi­to­wych, co pozwala na więk­szą ela­stycz­ność w przy­padku wpro­wa­dze­nia zmian w sza­fie i wyko­rzy­sta­nie tych samych paneli w nowej kon­fi­gu­ra­cji.


Ter­mo­staty i higro­me­try do szaf serwerowych
Insta­la­cja ter­mo­statu w sza­fie ste­row­ni­czej to naj­ła­twiej­szy spo­sób na kon­tro­lo­wa­nie panu­ją­cej w niej tem­pe­ra­tury i załą­cze­nie wen­ty­la­torów w momen­cie jej nadmier­nego wzro­stu. Ter­mo­staty sto­so­wane w sza­fach ste­row­ni­czych naj­czę­ściej przysto­so­wane są do mon­tażu na szy­nie w bar­dzo pro­sty spo­sób – przez zało­że­nie urzą­dze­nia na szynę bez uży­cia żad­nych narzę­dzi. Ter­mo­stat zasila się wyko­rzy­stu­jąc prze­wód zasi­la­jący panelu wen­ty­la­cyj­nego (lub wen­ty­la­tora), a kon­kret­nie prze­wód fazowy, prze­ry­wa­jąc go i wsta­wia­jąc w fazę ter­mo­stat. Urzą­dze­nie nasta­wia się na odpo­wied­nią tem­pe­ra­turę, przy któ­rej ma nastą­pić załą­cze­nie wen­ty­la­torów. Uru­cho­miony ter­mo­stat moni­to­ruje tem­pe­ra­turę oto­cze­nia i po osią­gnię­ciu przez nią war­to­ści kry­tycz­nej, zamyka obwód powo­du­jąc załą­cze­nie wen­ty­la­torów. Kiedy tem­pe­ra­tura oto­cze­nia spad­nie poni­żej war­to­ści kry­tycz­nej, ter­mo­stat roz­łą­cza obwód i wen­ty­la­tory prze­stają dzia­łać. Na podob­nej zasa­dzie działa higro­metr, który mie­rzy wil­got­ność powie­trza.
Oma­wia­jąc zagad­nie­nia zwią­zane z wen­ty­la­cją nie spo­sób nie wspo­mnieć o innych moż­li­wo­ściach obni­ża­nia tem­pe­ra­tury urzą­dzeń insta­lo­wa­nych w sza­fach. Nie­kiedy wen­ty­la­cja mecha­niczna nie jest sto­so­wana, a zamiast niej wybiera się sto­jaki pozba­wione ścia­nek (ramy mon­tażowe) czy szafy teleinformatyczne o ścian­kach per­fo­ro­wa­nych lub czę­ścio­wych. Oczy­wi­ście w przy­padku pyłoszczelnych szaf rack 19 cali lub po pro­stu zamknię­tych, kiedy warunki zewnętrzne nie pozwa­lają na choćby czę­ściowe otwar­cie szafy, wen­ty­la­cja mecha­niczna pozo­staje jedy­nym sen­sow­nym roz­wią­za­niem.

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl