Rozdzielnice plastikowe vs rozdzielnice metalowe 0
Rozdzielnice plastikowe vs rozdzielnice metalowe

W labo­ra­to­riach badaw­czych na całym świe­cie stale trwają testy nad róż­nymi mate­ria­łami, które można wyko­rzy­stać w sze­roko poję­tej elek­tro­tech­nice i tele­in­for­ma­tyce. Ana­li­zuje się je pod kątem ognio­trwa­ło­ści, odpor­no­ści na tem­pe­ra­turę, wraż­li­wo­ści na pro­mie­nio­wa­nie UV i inne szko­dliwe warunki atmos­fe­ryczne. Testuje się trwa­łość surow­ców, ela­stycz­ność oraz wytrzy­ma­łość i inne para­me­try.
Mimo to, od wielu lat w dzie­dzi­nie stan­dar­do­wych obu­dów elek­trycz­nych nie­po­dziel­nie panuje metal i two­rzywo. Która tech­no­lo­gia jest lep­sza? Co zapew­niają roz­dziel­nice meta­lowe, a co ich pla­sti­kowe odpo­wied­niki? Czym się kie­ro­wać przy wybo­rze?

Roz­dziel­nice meta­lowe


Wśród obu­dów meta­lo­wych naj­czę­ściej i naj­chęt­niej naby­wane są te pro­du­ko­wane z bla­chy sta­lo­wej o róż­nych gru­bo­ściach – zabez­pie­czone przed koro­zją, lub nie, w zależ­no­ści od potrzeb. Alter­na­tywą są w tej gru­pie pro­duk­tów roz­dziel­nice alu­mi­niowe, lżej­sze, o dużo lep­szych para­me­trach anty­ko­ro­zyj­nych. Ze względu jed­nak na mięk­kość tego metalu, zwy­kle z alu­mi­nium wyko­nane są jedy­nie nie­które ele­menty takich obu­dów (np. drzwi), pod­czas gdy inne (zwłasz­cza kon­struk­cja) opie­rają się na stali.


Roz­dziel­nice z two­rzywa sztucznego


Każdy wytwórca obu­dów elek­tro­tech­nicz­nych z two­rzywa pil­nie strzeże tajem­nicy tech­no­lo­gii wyko­na­nia swo­ich pro­duk­tów, dla­tego skład che­miczny masy, z któ­rej powstają roz­dziel­nice nie jest znany. Wia­domo jed­nak, że do pro­duk­cji roz­dziel­nic tzw. pla­sti­ko­wych używa się m. in. polie­stru (szafki wyko­nane w opar­ciu o ten mate­riał odz­na­czają się zwy­kle dużą odpor­no­ścią na dzia­ła­nie sub­stan­cji che­micznych) czy poli­wę­glanu.
Nieco więk­szy wybór jest w dzie­dzi­nie obu­dów RACK. Mimo że naj­czę­ściej sto­suje się szafy wyko­nane z bla­chy, ze względu na potrzebę reduk­cji wagi w dużych cen­trach danych, coraz czę­ściej sta­wia się na tech­no­lo­gie lżej­sze. Obu­dowy kevla­rowe, ale rów­nież wyko­nane z innych two­rzyw sztucz­nych zaczy­nają sta­no­wić coraz więk­szy odse­tek sprze­daży.

Czy mate­riał, z jakiego wyko­nana została obu­dowa ma zna­cze­nie?


Rozwa­ża­jąc zakup obu­dowy do roz­dziel­nicy elektrycznej dzia­ła­ją­cej w spe­cy­ficz­nych warun­kach (doty­czy to szcze­gól­nie roz­dziel­nic zewnętrz­nych i prze­my­sło­wych) ana­li­zuje się wiele czyn­ni­ków, które mogą mieć zna­cze­nie w danym przy­padku. Inne pro­blemy trzeba roz­wią­zać mon­tu­jąc roz­dziel­nice zewnętrzne w zim­nym kli­ma­cie, inne w gorą­cym lecz suchym, a jesz­cze inne w mor­skim czy skraj­nie wil­got­nym i upal­nym. Podob­nie inne wła­ści­wo­ści obu­dów będą nas inte­re­so­wać w przy­padku wol­nego od zapy­le­nia zakładu prze­my­sło­wego, gdzie jed­nak umiesz­czona w roz­dziel­nicy apa­ra­tura nara­żona jest na drga­nia, a inne dla obu­dowy, która ma chro­nić urzą­dze­nia wewnętrzne przed sub­stan­cjami che­micznymi czy pyłami.
Dla­tego z punktu widze­nia użyt­kow­nika roz­dziel­nicy istotny jest nie tyle sam mate­riał wyko­na­nia, co sze­reg para­me­trów wła­ści­wych dla danego modelu. Nie­za­bez­pie­czona przed koro­zją obu­dowa meta­lowa nie będzie odpo­wied­nia na zewnątrz, podob­nie jak słabo wytrzy­mała na wyso­kie tem­pe­ra­tury roz­dziel­nica z two­rzywa w eks­tre­mal­nych warun­kach ciepl­nych. W takich przy­pad­kach o wybo­rze odpo­wied­niej obu­dowy decy­duje nie jeden para­metr, jakim jest mate­riał wyko­na­nia, a cały ich zespół.

Metal czy pla­stik – co wybrać do domu jed­no­ro­dzin­nego?


O ile spe­cy­ficzne warunki zakła­dów prze­my­sło­wych mogą w dużym stop­niu wpły­wać na wybór obu­dowy, o tyle roz­dziel­nica domowa, jeśli umiesz­czona jest w pomiesz­cze­niu (kory­ta­rzu, garażu), nie wymaga sto­so­wa­nia spe­cja­li­stycz­nych pro­duk­tów. W tym wypadku decy­zja o wybo­rze obu­dowy z two­rzywa lub metalu należy do inwe­stora i uza­leż­niona jest od jego gustu i pre­fe­ren­cji. Warto jed­nak wie­dzieć, że obu­dowy roz­dziel­nic z two­rzywa dają nieco wię­cej moż­li­wo­ści, jeśli cho­dzi o drzwiczki – można wybrać pełne, trans­pa­rentne i trans­pa­rentne przy­ciem­niane. W przy­padku roz­dziel­nic meta­lo­wych więk­szość pro­du­cen­tów ofe­ruje drzwi pełne, choć zda­rzają się nie­kiedy drzwiczki wypo­sa­żone w „okienko”.

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl