Rodzaje uchwytów do telewizorów 1

Rodzaje uchwy­tów do tele­wi­zo­rów

Naj­czę­ściej w naszych domach i miesz­ka­niach tele­wi­zory zaj­mują hono­rowe miej­sce tuż pod jedną ze ścian salonu lub też bez­po­śred­nio na niej. Nie zawsze jed­nak takie roz­wią­za­nie jest naj­lep­sze lub w ogóle moż­liwe, zwłasz­cza w przy­padku zasto­so­wań komer­cyj­nych. Wtedy z pomocą przy­cho­dzą uchwyty do tele­wi­zo­rów, któ­rych rodza­jów mamy dostęp­nych co naj­mniej kilka, w zależ­no­ści od kon­kret­nych potrzeb.

Sto­jaki obro­towe – pro­stota i funk­cjo­nal­ność

Naj­prost­szy, a jed­no­cze­śnie nie­zwy­kle funk­cjo­nalny spo­sób na dosto­so­wa­nie odpo­wied­niego kąta widze­nia do obrazu wyświe­tla­nego na ekra­nie i oglą­da­nego z wielu miejsc w zależ­no­ści od potrzeb, jest mon­taż sto­jaka obro­towego. Ponie­waż współ­cze­sne tele­wi­zory na ogół mają spo­rych roz­mia­rów ekrany, a przy tym są nie­zwy­kle cien­kie, prze­su­wa­nie czy obra­ca­nie ich na pod­sta­wie jest po pierw­sze bar­dzo nie­po­ręczne, a po dru­gie – ryzy­kowne ze względu na nie­sta­bil­ność odbior­nika. Dla­tego sto­jak obro­towy, czy to obsłu­gi­wany ręcz­nie, czy też bar­dziej zaawan­so­wany, elek­tryczny, może być w takim przy­padku wygod­nym i bez­piecz­nym roz­wią­za­niem.

Windy do tele­wi­zo­rów ukry­tych w meblach

Innym przy­kła­dem urzą­dze­nia wspo­ma­ga­ją­cego prze­miesz­cze­nie ekranu jest winda. Co do zasady, jest to urzą­dze­nie elek­tryczne ste­ro­wane pilo­tem (radiowo lub na pod­czer­wień). Windy trans­por­tują tele­wi­zor wer­ty­kal­nie, umoż­li­wia­jąc jego łatwe prze­su­wa­nie w pio­nie. Ide­al­nie nadają się do zabu­do­wa­nia w meblach, jeśli nie chcemy, żeby tele­wi­zor był widoczny, kiedy go nie uży­wamy.

Decy­du­jąc się na ten rodzaj podno­śnika, powin­ni­śmy wziąć pod uwagę kilka istot­nych para­me­trów zwią­za­nych ze stan­da­ry­za­cją otwo­ro­wa­nia uchwy­tów, bez­pie­czeń­stwem czy ste­ro­wa­niem. Funk­cjo­nal­no­ści te szcze­gó­łowo omó­wione zostały w porad­niku o wybo­rze odpo­wied­niego podno­śnika do tele­wi­zora.

Mobilne sto­jaki do telewizora potrzebne wszę­dzie tam, gdzie współ­dzie­limy ekran

Zaletą sto­jaków mobil­nych z zało­że­nia jest łatwy trans­port tele­wi­zora pomię­dzy róż­nymi pomiesz­cze­niami. Tego rodzaju urzą­dze­nia spraw­dzają się w cen­trach kon­fe­ren­cyj­nych czy też domach kul­tury, szpi­ta­lach, szko­łach a także hote­lach. Mimo że sama dys­try­bu­cja całego sto­jaka z zamon­to­wa­nym na nim tele­wi­zorem odbywa się manu­al­nie, to już inne funk­cje zwią­zane z dosto­so­wa­niem wyso­ko­ści ekranu, reali­zo­wane są zdal­nie za pomocą trans­mi­sji na pod­czer­wień czy fal radio­wych. W przy­padku sto­jaków, istot­nymi cechami funk­cjo­nalnymi są: solidna, sta­bilna kon­struk­cja, moż­li­wość blo­kady kółek, kon­trola za pomocą pilota oraz dodat­kowe gniazdko uni­wer­salne RJ45, które umoż­li­wia podłą­cze­nie akce­so­riów takich jak na przy­kład zewnętrzny czuj­nik pod­czer­wieni.

Pod­no­śniki sufi­towe – czy tylko w salach wykła­do­wych?

Pod­no­śnik sufi­towy działa podob­nie jak winda opi­sana w jed­nym z wcze­śniej­szych aka­pi­tów, jed­nak w odróż­nie­niu od niej, wypo­sa­żony jest w spe­cjalny adap­ter umoż­li­wia­jący mon­to­wa­nie go do sufitu. Dzięki temu, kiedy nie jest uży­wany, tele­wi­zor pozo­staje podwie­szony wysoko pod stro­pem, nato­miast w razie potrzeby opusz­cza się go niżej, na wyso­kość dogodną dla widzów. Takie podno­śniki spraw­dzają się w salach wykła­do­wych, gdzie tele­wi­zor sta­nowi jedy­nie sprzęt uzu­peł­nia­jący i nie powi­nien zaj­mo­wać cen­tral­nego miej­sca na naj­waż­niej­szej ścia­nie pomiesz­cze­nia lub ze względu na duże gaba­ryty sali, obraz musi być wyświe­tlany w dwóch lub trzech miej­scach, żeby był roz­po­zna­walny przez audy­to­rium.

Pod­no­śnik sufi­towy wyko­rzy­stać można rów­nież w innych wnę­trzach komer­cyj­nych – np. w klu­bach, gdzie orga­ni­zo­wane jest wspólne oglą­da­nie meczów pod­czas mistrzostw czy nawet w nie­wiel­kich miesz­ka­niach, co daje nowe moż­li­wo­ści aran­ża­cyjne.

Pod­no­śnik do pro­jek­tora

Podobną funk­cję jak windy sufi­towe peł­nią windy do pro­jek­tora. Sche­mat dzia­ła­nia jest ten sam, choć oczy­wi­ście samo urzą­dze­nie różni się budową dość znacz­nie. Choć dostęp­ność naprawdę dużych ekra­nów tele­wi­zyj­nych w przy­stęp­nych cenach oraz cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się dobrą jako­ścią obrazu (4K to dziś raczej stan­dard w tele­wi­zorach nowych ze śred­niej i wyż­szej półki) wpły­nęła na zmniej­sze­nie zain­te­re­so­wa­nia pro­jek­torami w funk­cji tele­wi­zora czy odtwa­rza­cza video, cią­gle jesz­cze, zwłasz­cza w dużych salach wykła­do­wych i kon­fe­ren­cyj­nych funk­cjo­nują ekrany wraz z pro­jek­torami, dla któ­rych naj­lep­szym miej­scem mon­tażu jest ruchomy uchwyt pod stro­pem.

 

Windy, sufi­towe podno­śniki czy sto­jaki obro­towe lub mobilne, to urzą­dze­nia, bez któ­rych w wielu sytu­acjach korzy­sta­nie z tele­wi­zora byłoby bar­dzo utrud­nione a cza­sami wręcz niemoż­liwe. Rozwią­zują nie tylko więk­szość tech­nicz­nych nie­do­god­no­ści czy pro­ble­mów, ale rów­nież stwa­rzają, zwłasz­cza dla pro­jek­tan­tów wnętrz, wiele cie­ka­wych moż­li­wo­ści czy to zwią­za­nych z ogra­ni­cze­niami prze­strzen­nymi, czy też z zacho­wa­niem czy­sto­ści stylu

Komentarze do wpisu (1)

5 grudnia 2020

Fajny sklep prowadzice - moze nawet jak akcesoria gsm

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl