Jak wybrać odpowiedni uchwyt do telewizora? 1
Jak wybrać odpowiedni uchwyt do telewizora?

Jak wybrać odpo­wiedni podno­śnik do tele­wi­zora?

Pod­no­śniki i sto­jaki do tele­wi­zo­rów to urzą­dze­nia ste­ro­wane ręcz­nie lub elek­trycz­nie, które uła­twiają korzy­sta­nie z odbior­ni­ków, zwłasz­cza, jeśli ze wzglę­dów este­tycz­nych lub pew­nych wymo­gów funk­cjo­nal­nych, nasz TV nie może zostać zamon­to­wany na stałe.

Kiedy warto zasto­so­wać podno­śnik lub sto­jak do telewizora?

Dosko­na­łym przy­kła­dem są w tym przy­padku sale wykła­dowe ze współ­dzie­lo­nym sprzę­tem, gdzie przy­datny okaże się mobilny sto­jak, czy też takie, gdzie dla kom­fortu widzów naj­le­piej jeśli ekran zamon­to­wany zosta­nie pod sufi­tem. Jeżeli nato­miast wnę­trze, w któ­rym chcemy zain­sta­lo­wać odbior­nik urzą­dzone jest anty­kami, do któ­rych nowo­cze­sny sprzęt po pro­stu nie pasuje sty­li­stycz­nie, dosko­na­łym roz­wią­za­niem oka­zać się mogą elek­tryczne windy, które wysu­wają odbior­nik z mebla sta­no­wią­cego jego miej­sce doce­lowe pod­czas stanu spo­czynku, w momen­cie i na ści­śle okre­ślony czas, kiedy jest potrzebny.

W tym poście zaj­miemy się przede wszyst­kim kwe­stiami zwią­za­nymi z wybo­rem odpo­wiedniego podno­śnika do naszego tele­wi­zora, jed­nak zanim zaj­miemy się para­me­trami tech­nicz­nymi, warto zapo­znać się ze wszyst­kimi dostęp­nymi moż­li­wo­ściami urzą­dzeń wspo­ma­ga­ją­cych.

Sto­jaki obro­towe – pro­stota i funk­cjo­nal­ność

Naj­prost­szy, a jed­no­cze­śnie nie­zwy­kle funk­cjo­nalny spo­sób na dosto­so­wa­nie odpo­wiedniego kąta widze­nia do obrazu wyświe­tla­nego na ekra­nie i oglą­da­nego z wielu miejsc w zależ­no­ści od potrzeb, jest mon­taż sto­jaka obro­towego. Ponie­waż współ­cze­sne tele­wi­zory na ogół mają spo­rych roz­mia­rów ekrany, a przy tym są nie­zwy­kle cien­kie, prze­su­wa­nie czy obra­ca­nie ich na pod­sta­wie jest po pierw­sze bar­dzo nie­po­ręczne, a po dru­gie – ryzy­kowne ze względu na nie­sta­bil­ność odbior­nika. Dla­tego sto­jak obro­towy, czy to obsłu­gi­wany ręcz­nie, czy też bar­dziej zaawan­so­wany, elek­tryczny, może być w takim przy­padku wygod­nym i bez­piecz­nym roz­wią­za­niem.

Windy do tele­wi­zo­rów ukry­tych w meblach

Innym przy­kła­dem urzą­dze­nia wspo­ma­ga­ją­cego alo­ka­cję ekranu jest winda. Co do zasady, jest to urzą­dze­nie elek­tryczne ste­ro­wane pilo­tem (radiowo lub na pod­czer­wień). Windy trans­por­tują tele­wi­zor wer­ty­kal­nie umoż­li­wia­jąc jego łatwe prze­su­wa­nie w pio­nie. Ide­al­nie nadają się do zabu­do­wa­nia w meblach, jeśli nie chcemy, żeby tele­wi­zor, kiedy go nie uży­wamy, był widoczny.

Pod­no­śniki sufi­towe – czy tylko w salach wykła­do­wych?

Pod­no­śnik sufi­towy działa podob­nie jak winda opi­sana w poprzed­nim aka­pi­cie, jed­nak w odróż­nie­niu od niej, wypo­sa­żony jest w spe­cjalny adap­ter umoż­li­wia­jący mon­to­wa­nie go do sufitu. Dzięki temu, kiedy nie jest uży­wany, tele­wi­zor pozo­staje podwie­szony wysoko pod stro­pem, nato­miast w razie potrzeby opusz­cza się go niżej, na wyso­kość dogodną dla widzów. Takie podno­śniki spraw­dzają się w salach wykła­do­wych, gdzie tele­wi­zor sta­nowi jedy­nie sprzęt uzu­peł­nia­jący i nie powi­nien zaj­mo­wać cen­tral­nego miej­sca na naj­waż­niej­szej ścia­nie pomiesz­cze­nia lub ze względu na duże gaba­ryty Sali, obraz musi być wyświe­tlany w dwóch lub trzech miej­scach, żeby był roz­po­zna­walny przez audy­to­rium.

Pod­no­śnik sufi­towy wyko­rzy­stać można rów­nież w innych wnę­trzach komer­cyj­nych – np. w klu­bach, gdzie orga­ni­zo­wane jest wspólne oglą­da­nie meczów pod­czas mistrzostw czy nawet w nie­wiel­kich miesz­ka­niach, co daje nowe moż­li­wo­ści aran­ża­cyjne.

Sto­jaki mobilne potrzebne wszę­dzie tam, gdzie współ­dzie­limy ekran

Zaletą mobilnych stojaków TV z zało­że­nia jest łatwy trans­port tele­wi­zora pomię­dzy róż­nymi pomiesz­cze­niami. Tego rodzaju urzą­dze­nia spraw­dzają się w cen­trach kon­fe­ren­cyj­nych czy też domach kul­tury, szpi­ta­lach, szko­łach a także hote­lach. W przy­padku sto­jaków, istot­nymi cechami funk­cjo­nalnymi są: solidna, sta­bilna kon­struk­cja, moż­li­wość blo­kady kółek, kon­trola za pomocą pilota oraz dodat­kowe gniazdko uni­wer­salne RJ45, które umoż­li­wia podłą­cze­nie akce­so­riów takich jak na przy­kład zewnętrzny czuj­nik pod­czer­wieni.

Na co zwró­cić uwagę wybie­ra­jąc kon­kretny typ podno­śnika?

Każdy z naszych podno­śników i sto­jaków okre­śla przede wszyst­kim wymiary oraz wagę tele­wi­zora, które sta­nowią pierw­szą i zasad­ni­czą prze­słankę do wyboru kon­kret­nego modelu. Innymi słowy, pierw­szym para­me­trem, na który powin­ni­śmy zwró­cić uwagę dobie­ra­jąc podno­śnik czy sto­jak do naszego urzą­dze­nia są wyma­ga­nia podno­śnika zwią­zane z mak­sy­mal­nym roz­mia­rem tele­wi­zora oraz jego wagą.

Oczy­wi­ście para­me­trów tech­nicz­nych, które warto wziąć pod uwagę jest dużo wię­cej. Zależą one głów­nie od typu podno­śnika. Ponie­waż najbar­dziej skom­pli­ko­wane pod wzglę­dem tech­nicz­nym a także najbar­dziej popu­larne są windy, poni­żej pre­zen­tu­jemy ich naj­waż­niej­sze funk­cjo­nal­no­ści wraz z krót­kim omó­wie­niem każ­dego z zagad­nień. Istotne z punktu widze­nia użyt­kow­nika jest:

  • uni­wer­salne zawie­sie, które pozwala na mon­taż tele­wi­zora nie­za­leż­nie od roz­sta­wów otwo­rów,

  • wyso­kość podno­sze­nia – musi być dopa­so­wana do kon­kretnych potrzeb,

  • ste­ro­wa­nie – nie­które elek­trycz­nie ste­ro­wane sto­jaki ste­ro­wane są radiowo (RF), inne – na pod­czer­wień (IR). To, jakiego rodzaju ste­ro­wa­nie dostępne jest w stan­dar­dzie, zależy od kon­kret­nego modelu sto­jaka. Jeśli model, który wybra­li­śmy ze względu na jego para­me­try tech­niczne i dopa­so­wa­nie do naszego odbior­nika posiada tylko ste­ro­wa­nie radiowe, a nam zależy na ste­ro­wa­niu na pod­czer­wień, pra­wie zawsze moż­liwe jest dosto­so­wa­nie do naszych potrzeb. Służy temu spe­cjalna przy­stawka dostępna rów­nież w naszym asor­ty­men­cie,

  • pro­gra­mo­wa­nie ste­row­nika – ta funk­cja pozwala m.in. na szyb­kie usta­wie­nie tele­wi­zora w pre­fe­ro­wa­nej pozy­cji,

  • bez­pie­czeń­stwo – zapew­nia je funk­cja Power Guard, która unie­moż­li­wia scho­wa­nie w meblu włą­czo­nego tele­wi­zora oraz czuj­nik wagowy, który po napo­tka­niu prze­szkody przez tele­wi­zor trans­portowany w dół, powo­duje zatrzy­ma­nie mecha­ni­zmu oraz ruch rewer­syjny na wyso­kość kilku cen­ty­me­trów,

  • moż­li­wość powol­nego startu i hamo­wa­nia – dzięki tej funk­cji trans­port odbywa się płyn­nie i bez nie­po­trzeb­nych drgań,

  • obec­ność wyświe­tla­cza – wyświe­tlacz modułu ste­ru­ją­cego to uła­twie­nie w pro­gra­mo­wa­niu oraz funk­cjo­nal­ność uła­twiająca kon­trolę pracy urzą­dze­nia.

 

Windy, sufi­towe podno­śniki czy sto­jaki obro­towe lub mobilne, to urzą­dze­nia, bez któ­rych w wielu sytu­acjach korzy­sta­nie z tele­wi­zora byłoby bar­dzo utrud­nione a cza­sami wręcz niemoż­liwe. Rozwią­zują nie tylko więk­szość tech­nicz­nych nie­do­god­no­ści czy pro­ble­mów, ale rów­nież stwa­rzają wiele cie­ka­wych moż­li­wo­ści dla pro­jek­tan­tów wnętrz czy to zwią­za­nych z ogra­ni­cze­niami prze­strzen­nymi, czy też z zacho­wa­niem czy­sto­ści stylu

Komentarze do wpisu (1)

12 czerwca 2020

Great, very interesting.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl