Czym różni się szafa ser­we­rowa od szafy tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nej? 0

Jesz­cze dwa­dzie­ścia lat temu tele­wi­zja, kom­pu­ter i tele­fon sta­no­wiły kom­plet­nie różne media, które nie miały moż­li­wo­ści współ­dzia­ła­nia ze sobą. Dziś inte­gra­cja infor­ma­tyki, tele­ko­mu­ni­ka­cji oraz trans­mi­sji sygna­łów audio-video spra­wiła, że dla użyt­kow­ni­ków koń­co­wych roz­dział taki prak­tycz­nie nie ist­nieje. Jest on jed­nak cią­gle do pew­nego stop­nia praw­dziwy na nieco głęb­szych płasz­czy­znach zaawan­so­wa­nia, czego przy­kła­dem mogą być różne zasto­so­wa­nia obu­dów tele­in­for­ma­tycz­nych.


Głę­bo­kość użyt­kowa szaf serwerowych więk­sza dla infor­ma­tyki
Szafy tele­in­for­ma­tyczne okre­ślone są przez wymiary zewnętrzne oraz użyt­kowe, czyli wyzna­cza­jące wewnętrzną prze­strzeń, którą wyko­rzy­stać można fak­tycz­nie do zabu­dowy urzą­dze­niami tech­nicz­nymi. Dla naj­bar­dziej typo­wych zasto­so­wań tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych, szafa o głę­bo­ko­ści użyt­kowej 60 cm jest zwy­kle wystar­cza­jąca, ponie­waż więk­szość mon­to­wa­nych w tele­ko­mu­ni­ka­cji w sza­fach rack sprzę­tów nie prze­kra­cza tego wymiaru. Ina­czej jest w przy­padku infor­ma­tyki. Ser­wery mogą mieć głę­bo­kość nawet 80 cm, przy czym warto pamię­tać, że szafa o nie­wiele więk­szej głę­bo­ko­ści zewnętrz­nej będzie zbyt płytka, żeby pra­wi­dłowo zain­sta­lo­wać taki ser­wer. Dobie­ra­jąc naj­mniej­sze speł­nia­jące warunki wymiary obu­dowy, należy wziąć pod uwagę roz­staw szyn rack w kon­kret­nej kon­struk­cji a także mieć na uwa­dze fakt, że poza samym ser­werem muszą się w sza­fie zmie­ścić prze­wody zasi­la­jące a naj­czę­ściej jesz­cze listwy. Do dobrych prak­tyk zali­cza się mon­taż listew zasi­la­ją­cych za sprzę­tem infor­ma­tycz­nym, ponie­waż w przy­padku kon­ser­wa­cji urzą­dzeń takie roz­wią­za­nie eli­mi­nuje do pew­nego stop­nia praw­do­po­do­bień­stwo przy­pad­ko­wego odłą­cze­nia zasi­la­nia sąsied­nich urzą­dzeń. Ta sama zasada obo­wią­zuje zresztą przy insta­la­cji urzą­dzeń tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych. W każ­dym przy­padku wpływa też na mini­malny wymiar okre­śla­jący głę­bo­kość obu­dowy.


Lżej­sze urzą­dze­nia tele­ko­mu­ni­ka­cyjne czyli wyma­gana nośność szaf
Następ­nym istot­nym para­me­trem przy róż­nych zasto­so­wa­niach tej samej szafy jest jej nośność. Sprzęt tele­ko­mu­ni­ka­cyjny prze­zna­czony do mon­tażu w sza­fach rack jest zde­cy­do­wa­nie lżej­szy niż suma­ryczna waga stan­dar­dowo wypo­sa­żo­nej w ser­wery, UPS-y i swit­che szafy ser­werowej. Dla­tego znaczna nośność szaf tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych nie jest wyma­gana, pod­czas gdy istotna oka­zuje się być dla zasto­so­wań infor­ma­tycz­nych. Duże szafy sto­jące 32 U, czy 45 U odz­na­czać się mogą nośno­ścią 1500 kg a nawet więk­szą.


Wen­ty­la­cja waż­niej­sza dla ser­werów
Kolejną kwe­stią, która odróż­nia wyma­ga­nia urzą­dzeń tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych od infor­ma­tycz­nych jest wen­ty­la­cja. O ile w funk­cji tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nej w sza­fach rack mon­tuje się zwy­kle urzą­dze­nia pasywne oraz aktywne, które nie powo­dują koniecz­no­ści zapew­nie­nia solid­nej wen­ty­la­cji, o tyle w szafach kolokacyjnych jest ona zde­cy­do­wa­nie nie­zbędna. W sza­fach infor­ma­tycz­nych insta­luje się urzą­dze­nia pasywne, ale rów­nież aktywne, takie jak choćby wytwa­rza­jące spore ilo­ści cie­pła ser­wery. Wyge­ne­ro­wane cie­pło wpływa na wyso­kość panu­ją­cej we wnę­trzu szafy tem­pe­ra­tury, co z kolei warun­kuje pra­wi­dłowość pracy urzą­dzeń. Zbyt wyso­kie tem­pe­ra­tury nie­uch­ron­nie pro­wa­dzą do przerw w pracy sprzętu infor­ma­tycz­nego a nawet trwa­łych uszko­dzeń urzą­dzeń zain­sta­lo­wa­nych w sza­fach.


To dla­tego obu­dowy o prze­zna­cze­niu tele­ko­mu­ni­ka­cyjnym, nie wyma­ga­jące pod wzglę­dem wen­ty­la­cji, wypo­saża się zwy­kle w przed­nie drzwi prze­szklone oraz tylne pełne (naj­czę­ściej sta­lowe) pod­czas gdy do zasto­so­wań infor­ma­tycz­nych pre­fe­ruje się zarówno przed­nie, jak i tylne drzwi per­fo­ro­wane.


Obu­dowy tele­ko­mu­ni­ka­cyjne i infor­ma­tyczne w prak­tyce
Pro­du­cenci szaf nie roz­róż­niają na ogół swo­ich obu­dów na infor­ma­tyczne i tele­ko­mu­ni­ka­cyjne okre­śla­jąc je wspól­nym mia­nem tele­in­for­ma­tycz­nych. Solidne marki ofe­rują jed­nak przy tym wiele moż­li­wo­ści kon­fi­gu­ra­cyj­nych w obrę­bie szafy kon­kret­nego typu. Można na przy­kład dobrać w zależ­no­ści od potrzeb głę­bo­kość szafy, a także rodzaj paneli bocz­nych oraz drzwi – zarówno przed­nich, jak i tyl­nych. Na ewen­tu­al­ność uży­cia w funk­cji szafy ser­werowej wska­zuje rów­nież nośność obu­dowy oraz moż­li­wość mon­tażu dodat­ko­wych paneli wen­ty­la­cyj­nych czy zamy­ka­nie i otwie­ra­nie paneli bocz­nych za pomocą zamka lub klamki. Taka ela­stycz­ność spra­wia, że ten sam rodzaj szafy wyko­rzy­stać można do zasto­so­wań ści­śle infor­ma­tycz­nych, jak i typowo tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych.

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl