Ciekawe zastosowania podnośników do telewizorów 0
Ciekawe zastosowania podnośników do telewizorów

Alter­na­tywne zasto­so­wa­nia elektrycznych podno­śni­ków do tele­wi­zo­rów

Windy do tele­wi­zo­rów służą, jak sama nazwa suge­ruje, do podno­sze­nia lub opusz­cza­nia srebr­nego ekranu na taką wyso­kość, żeby oglą­da­nie obrazu było wygodne. Bar­dzo czę­sto sto­suje się je rów­nież tylko i wyłącz­nie z przy­czyn este­tycz­nych. Nikt, kto posiada urzą­dzone anty­kami miesz­ka­nie, nie chce w salo­nie w cen­tral­nym miej­scu usta­wiać nowo­cze­snego tele­wi­zora, który psuje efekt sty­lo­wego wnę­trza.

Pod­no­śniki w pre­sti­żo­wych gabi­ne­tach

Oka­zuje się jed­nak, że nie tylko tele­wi­zor zabu­rza este­tykę pre­sti­żo­wych, utrzy­ma­nych w kon­wen­cji wnętrz daw­nych pomiesz­czeń miesz­kal­nych lub biu­ro­wych. Luk­su­sowy gabi­net, w któ­rym adwo­kat przyj­muje klien­tów VIP i jed­no­cze­śnie pra­cuje nad spra­wami uży­wa­jąc solid­nego PC z dużym, 24 calo­wym ekra­nem dla wygody, spra­wia wra­że­nie nie­pro­fe­sjo­nal­nego, jeśli sto­jący na maho­nio­wym, solid­nym biurku współ­cze­sny ekran odgra­dza klienta od praw­nika. Dla­tego w godzi­nach spo­tkań z klien­tami lepiej posłu­żyć się dys­kret­nym, nie­wiel­kim lap­to­pem lub table­tem, cho­wa­jąc ekran moni­tora w biurku za pomocą podno­śnika. Zasadę tę zasto­so­wać można w wielu innych zawo­dach o podob­nym, pre­sti­żo­wym cha­rak­te­rze.

Kla­syka i nowo­cze­sność – podno­śnik w dwóch rolach

Rów­nież pry­wat­nie nie chcemy czę­sto, żeby nasze wnę­trza przy­po­mi­nały zbiory wszyst­kich moż­li­wych gadże­tów. Mini­ma­lizm jest atrak­cyjny z dwóch powo­dów – po pierw­sze, pomiesz­cze­nia w któ­rych jest mało przedmio­tów, łatwo utrzy­mać w czy­sto­ści, a po dru­gie – spra­wiają one pra­wie zawsze lep­sze wra­że­nie, niż zatło­czone nadmier­nie przy­ozdo­bione. Oczy­wi­ście są wyjątki od tej reguły – domy w stylu rusty­kal­nym czy wik­to­riań­skim zde­cy­do­wa­nie bar­dziej sty­lowo pre­zen­tują się boga­ciej wypo­sa­żone. Tak czy ina­czej, zarówno w jed­nym, jak i dru­gim przy­padku pomocne oka­zać mogą się podno­śniki do tele­wi­zo­rów. W przy­padku wnętrz daw­nych lub na nie sty­li­zo­wa­nych – do ukry­cia wszel­kiego nowo­cze­snego sprzętu takiego jak tele­wi­zory, ekrany kom­pu­te­rów, czy sprzęt RTV a w przy­padku nowo­cze­snych – wielu drob­nych, choć potrzeb­nych przedmio­tów.

Salon – do czego wyko­rzy­stać podno­śnik?

Poza najbar­dziej oczy­wi­stymi funk­cjami, o któ­rych wspo­mniano w poprzed­nim aka­pi­cie, podno­śniki we wnę­trzach nowo­cze­snych, w któ­rych zależy nam na zacho­wa­niu mini­ma­li­stycz­nego, czy nawet asce­tycz­nego desi­gnu, mogą posłu­żyć do ukry­cia przedmio­tów, któ­rych cią­gła obec­ność w prze­strzeni nie jest nie­zbędna, a jed­no­cze­śnie ważny jest łatwy dostęp do nich. Posia­da­jąc na przy­kład pokaźną kolek­cję płyt winy­lo­wych czy CD, ze wzglę­dów prak­tycz­nych zamie­rzamy ją umie­ścić bli­sko odtwa­rza­cza. Zamiast jed­nak trzy­mać płyty w otwar­tych pół­kach, gdzie nie tylko się kurzą, ale rów­nież w wielu przy­pad­kach nie wyglą­dają atrak­cyj­nie, lepiej umie­ścić je w zamknię­tym regale. Dosko­na­łym miej­scem będzie ciąg sza­fek RTV, a raczej prze­strzeń za nim, gdzie możemy w meblu umie­ścić nawet kilka podno­śni­ków, które wysu­wa­jąc się z niego dadzą łatwy dostęp do naszych płyt, spra­wiając, że po opusz­cze­niu podno­śnika, nie są one widoczne. Podob­nie scho­wać można barek z alko­ho­lem i kie­lisz­kami, które zaj­mują sporo miej­sca a prze­cho­wy­wane w prze­szklo­nych witry­nach wyma­gają cią­głego mycia, żeby szkło wyglą­dało naprawdę atrak­cyj­nie. Ukryte w szafce za cią­giem RTV wysu­wa­nej za pomocą podno­śnika, nie kurzą się i nie są widoczne.

Pod­no­śnik w kuchni i jadalni

Kuch­nia i jadal­nia to kolejne miej­sca w domu, w któ­rych można wyko­rzy­stać podno­śnik, żeby osią­gnąć lep­szy kom­fort korzy­sta­nia z udo­god­nień w naszym miesz­ka­niu. W typo­wych kuch­niach, zabu­do­wa­nych w literę L czy U dla lep­szego wykorzy­sta­nia dostęp­nej prze­strzeni, czę­sto decy­du­jemy się na insta­la­cję sza­fek naroż­ni­ko­wych. Oka­zuje się jed­nak, że w prak­tyce rzadko wyko­rzy­stu­jemy je w pełni z tej pro­stej przy­czyny, że wkła­da­nie i wykła­da­nie z nich cze­go­kol­wiek jest po pro­stu nie­wy­godne. Z kolei blaty naszych kuchni zasta­wione są czę­sto toste­rami, opie­ka­czami, blen­de­rami, eks­pre­sami do kawy i czaj­ni­kami. Warto zasta­no­wić się w takim przy­padku nad mon­ta­żem w szafce naroż­ni­ko­wej cho­wa­nego, wysu­wa­nego w górę za pomocą podno­śnika do tele­wi­zora regału, na któ­rym umie­ścimy wszyst­kie potrzebne sprzęty. W ten spo­sób będziemy mieć pod ręką blen­der czy mik­ser, a jed­no­cze­śnie nie będzie on zabie­rał na bla­cie miej­sca potrzeb­nego do pracy w kuchni.

Innym przy­pad­kiem, w któ­rym pomocny oka­zać się może podno­śnik do tele­wi­zora jest wyko­rzy­sta­nie kuchen­nej wyspy. Posia­da­jąc wła­śnie dość popu­larną obec­nie wyspę dzie­lącą kuch­nię i jadal­nię czy salon, zasta­na­wiamy się czę­sto, czy ulo­ko­wać przy niej stół czy raczej barek. Za nie­wy­so­kim bar­kiem prze­ma­wiają zwy­kle względy este­tyczne – wyspa lepiej pre­zen­tuje się, jeśli nie róż­ni­cuje się jej wyso­ko­ści, nato­miast za sto­łem – względy prak­tyczne, ponie­waż wygodne spo­ży­wa­nie posił­ków wiąże się jed­nak z bla­tem usy­tu­owa­nym na wyso­ko­ści nieco niż­szej niż powierzch­nie bla­tów kuchen­nych. Z tym pro­ble­mem pora­dzić sobie można mon­tu­jąc blat na podno­śniku zain­sta­lo­wa­nym w wyspie. Dzięki temu, w zależ­no­ści od potrzeb, może on peł­nić funk­cję barku albo wygod­nego stołu, czy nawet nie­wy­so­kiego sto­lika, przy­dat­nego do nauki samo­dziel­nego jedze­nia albo róż­nego rodzaju prac pla­stycz­nych, jeśli mamy w domu małe dzieci.

Biurko dla dwojga – czyli jak pogo­dzić nasto­latka z trzy­lat­kiem

Dyspo­nu­jąc dużą prze­strzenią miesz­kalną zapewne nie będziemy zaprzą­tać sobie głowy spryt­nymi roz­wią­za­niami i kupimy dla star­szego dziecka typowe biurko, a dla malu­cha – sto­lik. Jed­nak kiedy nasze miesz­ka­nie ma mały metraż a nasto­la­tek zmu­szony jest do dzie­le­nia pokoju z przed­szko­la­kiem, każdy cen­ty­metr powierzchni jest na wagę złota i warto wtedy uciec się do nie­kon­wen­cjo­nal­nych roz­wią­zań. Jest nim na przy­kład zamo­co­wa­nie blatu biurka do podno­śnika zain­sta­lo­wa­nego do ściany pomiesz­cze­nia. W ten spo­sób łatwo można zmie­nić wyso­kość blatu dosto­so­wu­jąc ją do potrzeb dziecka młod­szego lub star­szego. Dużą zaletą takiego roz­wią­za­nia jest to, że wcale nie trzeba zdej­mo­wać z biurka wszyst­kich przedmio­tów żeby prze­mie­ścić blat w górę lub w dół – podno­śniki zapew­niają na tyle sta­bilny trans­port, że usu­wa­nie z biurka ksią­żek czy pojem­ni­ków na dłu­go­pisy nie jest konieczne.

Sypial­nia – tu rów­nież przy­dać się może podno­śnik

Typowe dla blo­ków z wiel­kiej płyty są mini pokoje o powierzchni około 8 m2. Czę­sto wyko­rzy­stuje się je jako sypial­nie, jed­nak nawet po wsta­wie­niu do takiego pomiesz­cze­nia jedy­nie lóżka oraz szafy, jest tam bar­dzo cia­sno i na doda­tek mebli naj­czę­ściej nie da się usta­wić ergo­no­micz­nie. W zależ­no­ści od kon­kret­nego planu pomiesz­cze­nia, cza­sami warto w nim wyko­rzy­stać prze­strzeń pod łóż­kiem, innym razem z kolei dużo miej­sca do dys­po­zy­cji znaj­duje się za wez­gło­wiem – wtedy można za nim ulo­ko­wać wysu­wany w górę za pomocą podno­śnika pojem­nik na dodat­kowe koł­dry, koce i poduszki albo na ubra­nia, któ­rych aku­rat nie uży­wamy – latem na zimowe, a zimą na let­nie.

 

W porad­niku podane zostały tylko nie­które zasto­so­wa­nia podno­śnika w innej funk­cji niż ta, do któ­rej został prze­zna­czony przez pro­du­centa. Zachę­camy do odkry­wa­nia innych spo­so­bów na wyko­rzy­sta­nie tego przy­dat­nego sprzętu – oczy­wi­ście zawsze bio­rąc pod uwagę jego para­me­try tech­niczne tak, żeby za każ­dym razem przy­czyniał się do podnie­sie­nia kom­fortu naszego codzien­nego życia.

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl