Produkty Polecane
Promocje
Szafka ppoż z rozłącznikiem FR103 100A IP44 180x180x100 ALFA 3 Z/R1 CZERWONA Wyprzedaż
Szafka ppoż z rozłącznikiem FR103 100A IP44 180x180x100 ALFA 3 Z/R1 CZERWONA Wyprzedaż
192,00 zł 144,00 zł 156,10 zł 117,07 zł
szt.
Rozdzielacz kabla liniowego do szaf rack 19" Szary bez wyposażenia 19-0122S
Rozdzielacz kabla liniowego do szaf rack 19" Szary bez wyposażenia 19-0122S
120,00 zł 77,00 zł 97,56 zł 62,60 zł
szt.
Elektryczny podnośnik do telewizora na kółkach Mobilift ECO do 82" i 80kg Pilot
Elektryczny podnośnik do telewizora na kółkach Mobilift ECO do 82" i 80kg Pilot
3 217,00 zł 1 800,00 zł 2 615,45 zł 1 463,41 zł
szt.
Szafa Rack 19" 20U Raven Rack Wyprzedaż
Szafa Rack 19" 20U Raven Rack Wyprzedaż
488,31 zł 399,00 zł 397,00 zł 324,39 zł
szt.
Podnośnik do monitora 19" do biurka, na blat INOX - M-2 Eco
Podnośnik do monitora 19" do biurka, na blat INOX - M-2 Eco
2 409,00 zł 1 600,00 zł 1 958,54 zł 1 300,81 zł
szt.
Czołówka światłowodowa do szaf rack 10" 1U 12xSC DUPLEX Bez wyposażenia
Czołówka światłowodowa do szaf rack 10" 1U 12xSC DUPLEX Bez wyposażenia
18,00 zł 7,00 zł 14,63 zł 5,69 zł
szt.
Kaseta światłowodowa 12xSC simplex Do szaf rack Bez wyposażenia CZARNA 19-0121C
Kaseta światłowodowa 12xSC simplex Do szaf rack Bez wyposażenia CZARNA 19-0121C
31,00 zł 20,00 zł 25,20 zł 16,26 zł
szt.

Artykuły
Zalety dwu­sek­cyj­nych szaf Rack

Mimo stan­da­ry­za­cji, wie­lość i róż­no­rod­ność urzą­dzeń tele­in­for­ma­tycz­nych jest tak duża, że wymu­sza na pro­du­cen­tach obu­dów szaf Rack ela­stycz­ność nie­spo­ty­kaną w branży „sil­no­prą­do­wej”, czyli wśród obu­dów wyko­rzy­sty­wa­nych do zasto­so­wań elek­tro­ener­ge­tycz­nych. To dla­tego szafy Rack są tak bar­dzo odmienne od sie­bie, a ich wytwórcy sta­rają się dosto­so­wać je do zmie­nia­ją­cych się warun­ków pracy. W ten spo­sób powstały m. in. dwu­sek­cyjne (dwu­dzielne) obu­dowy wiszące.

Rozdzielnice plastikowe vs rozdzielnice metalowe

W labo­ra­to­riach badaw­czych na całym świe­cie stale trwają testy nad róż­nymi mate­ria­łami, które można wyko­rzy­stać w sze­roko poję­tej elek­tro­tech­nice i tele­in­for­ma­tyce. Ana­li­zuje się je pod kątem ognio­trwa­ło­ści, odpor­no­ści na tem­pe­ra­turę, wraż­li­wo­ści na pro­mie­nio­wa­nie UV i inne szko­dliwe warunki atmos­fe­ryczne. Testuje się trwa­łość surow­ców, ela­stycz­ność oraz wytrzy­ma­łość i inne para­me­try. Mimo to, od wielu lat w dzie­dzi­nie stan­dar­do­wych obu­dów elek­trycz­nych nie­po­dziel­nie panuje metal i two­rzywo. Która tech­no­lo­gia jest lep­sza? Co zapew­niają roz­dziel­nice meta­lowe, a co ich pla­sti­kowe odpo­wied­niki? Czym się kie­ro­wać przy wybo­rze?

Szafy rack wiszące vs stojące - zalety i wady

Zarówno sto­jące, jak i rów­nie popu­larne wiszące szafy Rack 19” wyko­rzy­sty­wane obec­nie sze­roko w sys­te­mach infor­ma­tycz­nych, wywo­dzą się z tele­ko­mu­ni­ka­cji, którą uznać można ponie­kąd za matkę współ­cze­snej infor­ma­tyki. Oka­zuje się, że histo­ria ich pocho­dze­nia ma swoje źró­dło rów­nież w kolej­nic­twie i sięga nawet począt­ków XIX wieku a jed­nostka wyso­ko­ści 1U, tak dobrze nam dziś znana, stała się stan­dar­dem bli­sko 100 lat temu.

Jak przy­łą­czyć dom do sieci elek­tro­ener­ge­tycz­nej?

Wypro­du­ko­wana w elek­trow­niach ener­gia elek­tryczna prze­sy­łana jest sys­te­mem sieci i sta­cji roz­dziel­czych do odbior­ców. Łącze­nie odbior­ców z sie­cią odbywa się za pośred­nic­twem przy­łą­czy, które są ostat­nim punk­tem sieci nale­żą­cym do ope­ra­tora sys­temu dys­try­bu­cyj­nego (OSD) na danym tere­nie. Dal­sza część insta­la­cji elek­trycz­nej to wła­sność odbiorcy (inwe­stora).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl